Karty usług

Wydział Architektury i Budownictwa

Karty usług Zakres Pliki do pobrania
AB-1 Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę /rozbiórkę wniosek na budowę lub rozbiórkę
oświadczenie
informacje uzupełniające
klauzula informacyjna
AB-2 Przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę zgłoszenie
oświadczenie
informacje uzupełniające
klauzula informacyjna

Wydział Geodezji i Kartografii

Karty usług Zakres
GK-1 Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych
GK-2 Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej
GK-3 Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów
GK-4 Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
GK-5 Wydawanie wyrysów i wypisów operatu ewidencji gruntów i budynków
GK-6 Udostępnianie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej
GK-7 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK-8 Uzgadnianie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu
GK-9 Oddanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
GK-10 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości nie wykorzystanych na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu

Wydział Komunikacji i Transportu

Karty usług Zakres Pliki do pobrania
KT-1 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – krajowe prawo jazdy Klauzula informacyjna-RODO
Oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy
Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy
Zgoda rodzica na rozpoczęcie kursu przez osobę niepełnoletnią
KT-2 Rejestracja pojazdu Klauzula informacyjna RODO
Podanie o wtórnik tablicy, dowodu, karty, nalepki, znaku
Podanie o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca
Wniosek o rejestrację
Wniosek o wpis wykreślenie adnotacji
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
KT-3 Wyrejestrowanie pojazdu Klauzula informacyjna RODO
Oświadczenie zbycia pojazdu
KT-4 Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne Klauzula informacyjna RODO
Oświadczenie o kierowcach
Wniosek zaświadczenie na potrzeby własne
Wykaz pojazdów
KT-5 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób Klauzula informacyjna RODO
Oświadczenie o bazie eksploatacyjnej
Oświadczenie o niekaralności za poważne i najpoważniejsze naruszenia przepisów wspólnotowych
Oświadczenie zarządzającego transportem
Oświadczenie o kierowcach
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
Wykaz pojazdów
KT-6 Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne Klauzula informacyjna RODO
Wnioseko wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanymlub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu Powiatu Augustowskiego

Wydział Oświaty Kultury i Sportu

Karty usług Zakres Pliki do pobrania
OKiS-1 Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego
OKiS-2 Wpis do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej pobierz wniosek
OKiS-3 Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego pobierz wniosek

Wydział Organizacyjno-Prawny

Karty usług Zakres Pliki do pobrania
OP Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich pobierz wniosek

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Karty usług Zakres Pliki do pobrania
OS-1 Wydawanie karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego  pobierz wniosek
OS-2 Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb  pobierz wniosek
OS-3 Wydanie pozwolenia wodnoprawnego wycofane
OS-4 Wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
OS-5 Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne
OS-6 Zezwolenie przetwarzanie odpadów
OS-7 Zezwolenie na transport odpadówwycofane
OS-8 Zezwolenie na zbierania odpadów
OS-9 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna pobierz druk
OS-10 Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy pobierz wniosek
OS-11 Rejestracja zwierząt, których obrót podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części pobierz wniosek
OS-12 Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – wycofane
OS-13 Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. pobierz wniosek
GP-1 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych
GP-2 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej
GP-3 Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
GP-4 Zgłoszenie projektu robót geologicznych
GP-5 Przekazanie dokumentacji geologicznej innej
GP-6 Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
GP-7 Przenoszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Wszystkie obowiązujące wzory kart usług są również udostępniane w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 1 oraz w poszczególnych wydziałach Starostwa odpowiedzialnych za realizację danej usługi.