Karty usług

Karty
Usług
ZAKRES Pliki do pobrania
Wydział Architektury i Budownictwa
AB-1 Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę /rozbiórkę wniosek na budowę lub rozbiórkę

oświadczenie

informacje uzupełniające

klauzula informacyjna

AB-2 Przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania
robót budowlanych nie wymagających uzyskania
pozwolenia na budowę
zgłoszenie

oświadczenie

informacje uzupełniające

klauzula informacyjna

Wydział Geodezji i Kartografii
GK-1 Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych
GK-2 Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej
GK-3 Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów
GK-4 Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
GK-5
Wydawanie wyrysów i wypisów operatu ewidencji gruntów i budynków
GK-6 Udostępnianie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej
GK-7 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK-8 Uzgadnianie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu
GK-9 Oddanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
GK-10 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości nie wykorzystanych na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu
Wydział Komunikacji i Transportu
KT-1 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – krajowe prawo jazdy pobierz wniosek
KT-2 Rejestracja pojazdu pobierz wniosek
KT-3 Wyrejestrowanie pojazdu pobierz wniosek
KT-4 Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne pobierz wniosek
KT-5 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób pobierz wniosek
KT-6 Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne pobierz wniosek
  Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu Powiatu Augustowskiego
Wydział Oświaty Kultury i Sportu
OKiS-1 Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego
OKiS-2 Wpis do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej pobierz wniosek
OKiS-3 Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego pobierz wniosek
Wydział Organizacyjno – Prawny
OP Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich pobierz wniosek
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
OS-1 Wydawanie karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego  pobierz wniosek
OS-2 Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb  pobierz wniosek
OS-3 Wydanie pozwolenia wodnoprawnego wycofane
OS-4 Wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
OS-5 Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne
OS-6 Zezwolenie przetwarzanie odpadów
OS-7 Zezwolenie na transport odpadówwycofane
OS-8 Zezwolenie na zbierania odpadów
OS-9 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna pobierz druk
OS-10 Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy pobierz wniosek
OS-11 Rejestracja zwierząt, których obrót podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części pobierz wniosek
OS-12 Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – wycofane
OS-13 Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. pobierz wniosek
GP-1 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych
GP-2 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej
GP-3 Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
GP-4 Zgłoszenie projektu robót geologicznych
GP-5 Przekazanie dokumentacji geologicznej innej
GP-6 Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
GP-7 Przenoszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE WZORY KART USŁUG
SĄ RÓWNIEŻ UDOSTĘPNIANE W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA
STAROSTWA POWIATOWEGO W AUGUSTOWIE –
Augustów, ul. 3 Maja 29,
oraz w poszczególnych wydziałach Starostwa
odpowiedzialnych za realizacje danej usługi.