Regulamin strony

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W AUGUSTOWIE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania strony internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie funkcjonującej pod adresem www.augustowski.home.pl.
 2. Celem portalu jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących w głównej mierze Powiatu Augustowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych.
 3. Za prowadzenie strony internetowej od strony merytorycznej odpowiada Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem serwisu od strony technicznej odpowiadają informatycy Starostwa Powiatowego.
 5. Na stronie internetowej zamieszczane są informacje, przekazywane przez:
  1. Wydziały Starostwa,
  2. Jednostki organizacyjne Powiatu Augustowskiego,
  3. Osoby fizyczne, prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, których materiały zostaną zaakceptowane przez Starostę lub upoważnioną przez niego osobę.
   Ocena możliwości technicznych zamieszczenia informacji przekazanych od osób z zewnątrz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie należy do informatyków Starostwa. W przypadkach budzących wątpliwości decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z Sekretarzem i Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 6. Informacje przesyłane do zamieszczenia na stronie, a zawierające dane osobowe podlegają szczególnej uwadze osoby przekazującej informację do zamieszczenia:
  1. Przed publikacją należy sprawdzić przesłankę legalności ich publikacji tzn. na jakiej podstawie można je publikować (np. przepis prawa, zgoda osoby której dane dotyczą).
  2. Należy spełnić obowiązek informacyjny względem tych osób.
  3. Przed upublicznieniem materiałów zawierających dane osobowe na stronie internetowej zaleca się przeprowadzenie konsultacji z Inspektorem ochrony danych u Administratora.
 7. Materiały do publikacji powinny być kierowane do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, na którym spoczywa obowiązek ich weryfikacji przed publikacją i polega w szczególności na sprawdzeniu:
  1. czy materiały nie zawierają linków do stron, które zawierają kontrowersyjne treści,
  2. czy w materiałach nie występują informacje chronione (np. dane osobowe lub chronione tajemnicą służbową, handlową lub inną).
 8. Starostwo Powiatowe w Augustowie zastrzega sobie prawo częściowej zmiany lub drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw i aktów prawnych).
 9. Wydziałom, jednostkom organizacyjnym lub osobom przekazującym informacje do publikacji przysługuje prawo i obowiązek wglądu, propozycji korekty lub żądania wycofania informacji z serwisu.
  1. Wydziały Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne są zobowiązane do okresowej weryfikacji danych na stronie oraz przesyłania informacji do Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu o nieaktualności danych i konieczności ich usunięcia, w szczególności, jeśli wynika to z przepisów prawa.
  2. Przy artykułach promocyjnych należy przestrzegać terminu publikowania materiałów na stronie maksymalnie do 31 grudnia czwartego roku następującego po roku, w którym artykuł został zamieszczony na stronie.
  3. Wszelkie zmiany dotyczące poszczególnych wydziałów czy jednostek organizacyjnych, a zwłaszcza zmiany osobowe oraz teleadresowe, powinny być przekazywane do Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu niezwłocznie.
 10. Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu sprawuje nadzór nad terminowością usuwania materiałów publikowanych na stronie wykonując okresowe, min. 1 raz w roku przeglądy zawartości strony. Pracownicy Starostwa, którzy dostarczają materiały do publikacji, zobowiązani są do bieżącego sprawdzania terminów publikowanych danych oraz informowania Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu o zbliżającym się terminie ich usunięcia.
 11. Starostwo Powiatowe w Augustowie zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.augustowski.home.pl.
 12. Regulamin zostaje przekazany wszystkim wydziałom Starostwa Powiatowego, jednostkom organizacyjnym, a także zamieszczony na stronie serwisu internetowego.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Augustów, dnia 20 lipca 2018 r.

Starosta Augustowski

Jarosław Szlaszyński

Poniżej, w sekcji Załączniki, do pobrania:

 • formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (w formacie doc i rtf),
 • klauzula informacyjna, dla osób, których dane są lub będą przetwarzane na stronie.

Załączniki

 • doc zgoda
  zgoda w formacie doc
  Rozmiar pliku: 26 KB Pobrania: 108
 • rtf zgoda
  zgoda w formacie rtf
  Rozmiar pliku: 52 KB Pobrania: 102
 • pdf klauzula_inform
  Klauzula informacyjna
  Rozmiar pliku: 195 KB Pobrania: 122