Starostwo Powiatowe w Augustowie

Regulamin strony

Regulamin strony internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Strony Internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, zwany dalej Regulaminem Strony Internetowej.
 2. Starostwo Powiatowe w Augustowie, zwane dalej Starostwem, prowadzi stronę internetową pod adresem www.augustowski.home.pl.
 3. Celem portalu jest publikowanie informacji dotyczących w głównej mierze Powiatu Augustowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

§ 2. Zasady publikowania informacji na Stronie Internetowej

 1. Publikowanie informacji na Stronie Internetowej odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w następujących przepisach prawnych:
  1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848),
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1),
  3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 2. Za prowadzenie Strony Internetowej od strony merytorycznej odpowiada Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, zwanego dalej Wydziałem PR.
 3. Za sprawy związane z funkcjonowaniem serwisu od strony technicznej oraz publikację materiałów odpowiadają informatycy Starostwa.
 4. Na stronie zamieszczane są informacje, przekazywane przez:
  1. Wydziały Starostwa.
  2. Jednostki organizacyjne Powiatu Augustowskiego.
  3. Osoby fizyczne, prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, których materiały zostaną zaakceptowane przez Starostę lub upoważnioną przez niego osobę.
   Ocena możliwości technicznych zamieszczenia informacji przekazanych od osób z zewnątrz na Stronie Internetowej Starostwa należy do informatyków Starostwa. W przypadkach budzących wątpliwości decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z Sekretarzem Powiatu oraz Naczelnikiem Wydziału PR.
 5. Informacje przesyłane do zamieszczenia na stronie, zawierające dane osobowe podlegają szczególnej uwadze osoby przekazującej informację do zamieszczenia:
  1. Przed publikacją należy sprawdzić przesłankę legalności ich publikacji tzn. podstawę publikacji (np. przepis prawa, zgoda osoby której dane dotyczą).
  2. Należy spełnić obowiązek informacyjny względem tych osób.
  3. Przed upublicznieniem materiałów zawierających dane osobowe na Stronie Internetowej zaleca się przeprowadzenie konsultacji z Inspektorem ochrony danych.
 6. Materiały do publikacji powinny być kierowane do Wydziału PR , na którym spoczywa obowiązek ich weryfikacji przed publikacją i polega w szczególności na sprawdzeniu pod względem zawartości:
  1. Występowania linków do stron, które zawierają kontrowersyjne treści,
  2. Występowania informacji chronionych (np. dane osobowe lub chronione tajemnicą służbową, handlową i inną).
 7. Starostwo zastrzega sobie prawo częściowej zmiany lub korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw i aktów prawnych).
 8. Starostwo zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji na Stronie Internetowej.
 9. Wydziałom, jednostkom organizacyjnym lub osobom przekazującym informacje do publikacji przysługuje prawo i obowiązek wglądu, propozycji korekty oraz żądania wycofania informacji z serwisu.
  1. Wydziały Starostwa są zobowiązane do corocznej weryfikacji swoich danych na stronie oraz przesyłania informacji na piśmie do Naczelnika Wydziału PR o nieaktualności danych i konieczności ich usunięcia, w szczególności, jeśli wynika to z przepisów prawa.
  2. Przy artykułach promocyjnych należy przestrzegać terminu publikowania materiałów na stronie maksymalnie do 31 grudnia piątego roku następującego po roku, w którym artykuł został zamieszczony na stronie.
  3. Wszelkie zmiany informacji dotyczące poszczególnych wydziałów lub jednostek organizacyjnych, a zwłaszcza zmiany osobowe oraz teleadresowe, powinny być przekazywane do Naczelnika Wydziału PR niezwłocznie.
 10. Osoby redagujące materiały do publikacji na stronie, zobowiązane są do bieżącego informowania swoich przełożonych o zbliżających się terminach ich usunięcia.
 11. Na koniec każdego roku kalendarzowego osoby zarządzające komórkami organizacyjnymi zobowiązane są do dokonania przeglądu swoich materiałów opublikowanych na Stronie Internetowej i przekazanie informacji do Naczelnika Wydziału PR o konieczności usunięcia tych danych, które nie powinny być dalej publikowanie. Zgłoszenia dokonuje się w formie papierowej lub elektronicznej na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 12. Naczelnik Wydziału PR sprawuje nadzór nad terminowością usuwania materiałów publikowanych na stronie wykonując co najmniej raz w roku przeglądy zawartości strony. Każdorazowo po dokonaniu przeglądu sporządza stosowną notatkę służbową.

§ 3. Inne regulacje

 1. Operatorem Strony Internetowej jest firma home.pl S.A., która na mocy zawartej umowy odpowiada za dostarczenie, utrzymanie i serwisowanie systemu informatycznego dedykowanego do prowadzenia Strony Internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym wykonuje okresowe kopie zapasowe.
 2. Regulamin zostaje przekazany wszystkim wydziałom Starostwa, jednostkom organizacyjnym Powiatu Augustowskiego, a także zamieszczony na Stronie Internetowej.

Starosta Augustowski
mgr Jarosław Szlaszyński

Poniżej do pobrania:

Przejdź do treści