Rzecznik Konsumentów

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • prowadzenie edukacji konsumenckiej,
  • przedkładanie Staroście w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdania rocznego z działalności w roku poprzednim,
  • wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Augustowie ul. 3 Maja 29,
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów, pok. 22, tel. 87 643 9650

Kiedy:
Codziennie w godzinach od 730 do 1530