Organizacje pozarządowe

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Szanowni Państwo,
Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami obywatelskimi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Powiatem. Obecnie sektor pozarządowy staje się ważnym partnerem samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Stąd też konieczność tworzenia zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019 r. poz. 37).
Dokumentem powiatowym, który określa zasady, zakres i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Program Współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przyjęte przez Radę Powiatu dokumenty są otwarte na nowe rozwiązania i nowe pomysły.
Zachęcamy do składania propozycji tematów, które wymagają podjęcia wspólnych działań organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców oraz samorządu.
Zapraszamy do współpracy.


Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Augustowie
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów
powiat.augustowski@home.pl

Pliki do pobrania:

MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wykaz stowarzyszeń i fundacji nadzorowanych przez Starostę Augustowskiego

Uchwała Rady Powiatu w Augustowie Nr 109/XV/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji z budżetu powiatu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i  niedziałającym  w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania;

UCHWAŁA NR 69/XIII/12 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU AUGUSTOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA  2019 ROK


PRZYDATNE LINKI

 www.ngo.pl

Serwis dla organizacji pozarządowych

Serwis jest dobrym i niezależnym źródłem wielu informacji o organizacjach pozarządowych.


   www.pozytek.ngo.pl

Serwis dla organizacji pożytku publicznego

Serwis zawiera informacje przydatne dla organizacji pożytku publicznego, jak i tych, które dopiero o taki status się starają
/jak zostać organizacją pożytku publicznego?/, /jakie korzyści i obowiązki wiążą się z tym statusem?/.


   Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 26 C, lok. 3
15-703 Białystok
tel. 085 6510 480
tel/fax. 085 732 28 46
biuro@owop.org.pl
www.owop.org.pl
Ośrodek wsporania NGO


 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Podlaskie Centrum

ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732 17 88, 085 732 09 09, fax 085 732 94 84
e-mail:
biuro.bialystok@frdl.org.pl
www.frdl.org.pl 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej