Rekordowe inwestycje i bardzo dobra sytuacja finansowa Powiatu

Rekordowe inwestycje i bardzo dobra sytuacja finansowa Powiatu

30 kwietnia Rada Powiatu w Augustowie udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.

Podczas sesji Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podsumował ubiegły rok. W prezentacji dot. „Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok” przybliżył najistotniejsze zrealizowane działania, zadania oraz projekty.

Dochody w budżecie w 2023 r. przekroczyły 130 mln zł, osiągając najwyższy poziom od początku funkcjonowania Powiatu. Wydatki wyniosły ponad 135 mln zł, w tym wydatki majątkowe – prawie 49 mln zł (36% wszystkich wydatków) i był to najwyższy poziom w historii Powiatu. Deficyt budżetu za 2023 r. wyniósł 4,9 mln zł. Dzięki realizowanej konsekwentnie przez całą kadencję racjonalnej polityce finansowej, można było przeznaczyć na pokrycie deficytu wypracowaną od kilku lat nadwyżkę budżetową oraz otrzymaną dodatkowo subwencję uzupełniającą. Sytuacja finansowa Powiatu jest bardzo dobra. Na koniec 2023 r. Powiat nie posiadał zadłużenia.

Głównym kierunkiem realizowania inwestycji była modernizacja i przebudowa dróg powiatowych. Wydatki na ten cel wyniosły blisko 47 mln zł, a na wszystkie znaczące zadania inwestycyjne pozyskane zostały środki zewnętrzne (ok. 36 mln zł). Zrealizowano m.in. rozbudowę i przebudowę ulic: Kopernika, Młyńskiej, Kościelnej, Ks. Skorupki i Ks. Ściegiennego w ramach „Centrum Komunikacyjnego Augustowa”, przebudowano również ul. Rajgrodzką – Jonkajtysa. Wykonano remonty lub przebudowy dróg na odcinku Białobrzegi – Sztabin (na długości około 20 km), odcinku drogi Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna – Stara Kamienna, drogi Mazurki – Topiłówka – Jabłońskie, odcinków drogi Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa oraz zbudowano ścieżkę rowerową na terenie Wigierskiego Parku Narodowego od miejscowości Bryzgiel do granicy z Powiatem Suwalskim (o długości ok. 5 km). Poza wydatkami na drogi, największe koszty w 2023 r. poniesiono na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty i wychowania wraz z edukacyjną opieką wychowawczą (ok. 41 mln zł) oraz opieki społecznej i pieczy zastępczej (ok. 12 mln zł).

Starosta podziękował Przewodniczącemu Rady, Wiceprzewodniczącym i Radnym, Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorom i pracownikom jednostek powiatowych, Skarbnikowi, Sekretarzowi, Naczelnikom i pracownikom Starostwa Powiatowego za bardzo dobrą współpracę i wszelkie działania podejmowane na rzecz rozwoju Powiatu Augustowskiego.

W związku z tym, iż była to ostatnia sesja VI kadencji Rady Powiatu, na zakończenie Starosta Jarosław Szlaszyński i Przewodniczący Rady – Andrzej Mursztyn wręczyli symboliczne podziękowania Radnym oraz pracownikom zaangażowanym w obsługę organizacyjną, merytoryczną i techniczną Zarządu i Rady Powiatu w Augustowie.

Rok 2023 był ostatnim pełnym rokiem VI kadencji Rady Powiatu w Augustowie, określanej jako kadencja o rekordowym poziomie inwestycji. Pomimo iż kadencja przebiegała w nietypowych warunkach spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (epidemia „koronawirusa”, „wojna hybrydowa” na granicy polsko-białoruskiej, napływ uchodźców z Ukrainy do Polski), była wyjątkowa pod względem zrealizowanych zadań i pozyskanych środków finansowych.

Na zadania inwestycyjne (drogi, oświata, służba zdrowia) wydatkowano ok. 150 mln zł,
w tym ok. 100 mln zł pozyskano ze źródeł zewnętrznych: środki krajowe, unijne, samorządów lokalnych i samorządu wojewódzkiego.

W VI kadencji wybudowano/przebudowano ponad 92 km dróg oraz 3 mosty na kwotę ponad 121 mln zł.

Na zadania inwestycyjne w opiece medycznej wydatkowano ponad 25,3 mln zł, w tym ok. 16,3 mln zł to środki zewnętrzne.

Na podkreślenie zasługuje także bogata oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb i aspiracji młodych ludzi oraz wysoka jakość kształcenia w augustowskich szkołach średnich. Najlepszym tego miernikiem jest zdawalność matur – w ostatnich latach szkoły z Powiatu Augustowskiego zajmują w tym zestawieniu czołowe miejsca w województwie podlaskim.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści