Informacja o konsultacjach społecznych

Informacja o konsultacjach społecznych

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 3 listopada 2022 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Augustowskiego na lata 2023- 2030”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze Powiatu Augustowskiego od 8 listopada 2022 r. do 22 listopada 2022 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1, na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać, na dostępnym formularzu, pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie lub w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, pok. 15 oraz pocztą elektroniczną na adres powiat.augustowski@home.pl lub pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl.

Do pobrania:

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści