Informacja o 33 sesja Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 33 sesja Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 33 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13  lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie oraz dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i  przechowywaniem pojazdów w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasto Augustów.
 12. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok i  przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego.
 13. Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2021/2022 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 15. Przyjęcie protokołu XXXII/22 z dnia 26 września 2022 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści