Obwodnica powinna być poza miastem

Obwodnica powinna być poza miastem

Planowane korytarze obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej DK16 były omawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Augustowie w dniu 22 stycznia 2020 roku, w obecności Burmistrza Miasta Augustowa, Wójta Gminy Augustów, Wójta Gminy Sztabin i Sekretarza Gminy Płaska oraz przedstawicieli GDDKiA Oddział w Białymstoku i delegacji firmy Value ENGINEERING Sp. z o. o. w Warszawie.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych zdecydowanie opowiedzieli się za koniecznością uwzględnienia w procesie planowania wariantów przebiegu południowo – wschodniej obwodnicy miasta, dwóch podstawowych aspektów: zapewnienia kompleksowego systemu komunikacyjnego w regionie oraz umożliwienia dynamicznego rozwoju Augustowa i Ziemi Augustowskiej.

Zwrócono uwagę na to, iż decyzja o przebiegu każdej drogi powinna być poprzedzona analizą natężenia ruchu drogowego, w szczególności samochodów ciężarowych TIR. Brak takiej analizy w przypadku planowanej południowo – wschodniej obwodnicy Augustowa jest jednym z elementów, który uniemożliwia podjęcie jednoznacznej decyzji.

Ponadto kwestią kluczową jest określenie w jakich kierunkach będzie odbywał się ruch drogowy drogą krajową DK16 i już na etapie przygotowywania koncepcji konieczne jest prawidłowe skomunikowanie z innymi drogami przebiegającymi w regionie, tak, aby zmodernizowany odcinek drogi nie prowadził tylko do granic miasta.

Drogą o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców jest droga Augustów – Białystok. To właśnie tą trasą będzie odbywał się potencjalny ruch z kierunku granicy polsko – litewskiej w Ogrodnikach na zachód i południe Polski. W przypadku budowy obwodnicy miasta na tej drodze nastąpi zwielokrotnienie ruchu, w tym samochodów ciężarowych TIR. Wykonanie tej drogi jest nieodzownym warunkiem planowania i prowadzenia dalszych inwestycji w regionie. Droga jako zasadnicza trasa komunikacyjna województwa podlaskiego powinna być wybudowana o przekroju 2+1 z możliwością jej rozbudowy do przekroju 2×2 i wykonaniem obwodnic Białobrzeg, Sztabina i Suchowoli.

Rozważając plany budowy południowo – wschodniej obwodnicy Augustowa, należy przyjąć także, że część samochodów z Augustowa będzie kierowała się w stronę miejscowości Raczki, do trasy Via Baltica. Niezbędna jest zatem rozbudowa połączenia drogi krajowej DK16 z budowaną trasą Via Baltica czyli obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej DK8. Aktualnie jest to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu. W trybie pilnym powinna być przebudowana na odcinku Augustów – Raczki do przekroju 2×2 (jak na odcinku Raczki – Suwałki).

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu zdecydowanie podkreślono, że planowana południowo – wschodnia obwodnica Augustowa nie może być poprowadzona przez miasto – uzdrowisko, znany i ceniony ośrodek turystyczny. Zasadniczą kwestią jest, aby nowa obwodnica nie zamykała ani nie ograniczała rozwoju miasta. Nie może rozbijać jego miejskiej tkanki i podstawowych funkcji miasta, w tym funkcji uzdrowiskowej i turystycznej. Powinna być poprowadzona poza obszarem miasta Augustowa. Podkreślono również, że droga nie może stanowić zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego Ziemi Augustowskiej, jakimi są bezsprzecznie Diecezjalne Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej i Kanał Augustowski ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pomnikiem Historii.

Uczestnicy spotkania zaapelowali o wzięcie pod uwagę głosu społeczności lokalnej oraz przeprowadzenie analizy w oparciu o potrzeby i oczekiwania mieszkańców, turystów i kuracjuszy, a nie tylko podmiotów poruszających się tranzytem przez region. Podkreślono, że wypracowanie całościowego systemu komunikacyjnego regionu, pozwoli na racjonalne wytyczenie korytarzy przebiegu południowo – wschodniej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi DK16 jako ważnego elementu tego sytemu.

Stanowisko wypracowane podczas posiedzenia Zarządu Powiatu zostało przekazane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Value ENGINEERING Sp. z o.o., władzom państwowym, wojewódzkim i samorządowym oraz parlamentarzystom z województwa podlaskiego.

Red.

Warianty przebiegu obwodnicy

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści