Informacja o obradach VIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach VIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach VIII sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 1200  w sali szkoleniowej budynku zajęć praktycznych (I piętro) w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, z uwzględnieniem przeniesień środków finansowych pomiędzy zadaniami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.’’
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie i stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Gimnazjum Nr 4 w Augustowie i stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie i likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 23. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok i przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023 – materiał zostanie przekazany podczas obrad sesji.
 24. Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2018/2019 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 25. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 26. Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści