OBWIESZCZENIE – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

AB-VII-1.6740.1.131.2017

Augustów, dn. 20.07.2017r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.  Poz 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 20131) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 05.07.2017r. Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów  zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej: budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km roboczy 0+000-0+451.57 w zakresie robót drogowych- nawierzchni jezdni, chodników, rozbiórki placu nawrotowego, rozbiórki i budowy zjazdów, przebudowę linii kablowej nN-oświetlenia terenu, przebudowa przyłącza napowietrznego, linii kablowej nN i sieci telekomunikacyjnej, likwidację części rowu 15mb, przebudowę rowu drogowego na rów kryty na części działek drogowych powstałych w wyniku podziału działek tj;

717/14 (z podziału dz 717/8 na dz. 717/14 i dz 717/15), 718/1 (powstałej z podziału dz. 718  na dz. 718/1 i dz. 718/2), 719/1 (powstałej z podziału dz. 719 na dz. 719/1 na 719/2), 720/1 (powstałej z podziału dz 720 na dz. 720/1 i dz. 720/2), 721/1(powstałej z podziału dz. 721 na dz. 721/1 i dz. 721/2), 722/1 (powstałej z podziału dz. nr 722 na dz. 722/1 i dz. 722/2), 723/1(powstałej z podziału dz. 723 na dz. 723/1 i 723/2), 724/3(powstałej z podziału dz. 724/2 na dz. 724/3 i dz. 724/4), 725/3 (powstałej z podziału dz. 725/2 na dz. 725/3 i dz. 725/4), 726/1(powstałej z podziału dz. 726 na dz. 726/1 i dz. 726/2), 738/9(powstałej z podziału dz. 738/4 na działki 738/9 i dz. 728/10), 738/7 (powstałej z podziału dz. 728/5 na dz. 738/7 i dz. 738/8) oraz  w całości działek 724/1, 725/1.

 

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

 

Stosownie do art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w  ciągu 14 dni można w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacja techniczna oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

Starosta Augustowski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści