Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozbudowa MOS

Projekt „Rozbudowa MOS”.

Logo projektu
„Rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie
jako Centrum Sportów Wodnych i Turystyki „Augustów” Etap II”Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa III  Rozwój turystyki i kultury
Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu


Całkowita wartość projektu: 3.697.547,33 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu: 3.665.732,17 PLN
Kwota dofinansowania: 2.016.152,67 PLN

Inauguracja Centrum Sportów Wodnych i Turystyki

STAN NA 30.04.2010r.
Po sezonie zimowym wznowione zostały prace na budowie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Postępy prac widoczne są szczególnie na budowie hangaru nawodnego.
Poniżej kilka zdjęć ukazujących tempo prac.

fot. 1

fot. 3

fot. 8

 

Dnia 30 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka sportowego w Augustowie jako Centrum Sportów Wodnych i Turystyki „Augustów” Etap II”. W imieniu Województwa Podlaskiego umowę podpisali Jarosław Zygmunt Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego i Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, w imieniu Powiatu Franciszek Wiśniewski – Starosta Augustowski i Jarosław Szlaszyński – Wicestarosta Augustowski. projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2009 roku do września 2010 roku.

fot. 15

Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie powiatu augustowskiego. Na bazie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie powstanie profesjonalne Centrum Sportów Wodnych i Turystyki „Augustów” o zasięgu ponadregionalnym, poprawiające dostępność społeczności lokalnej i turystów – pasjonatów żeglarstwa, kajakarstwa i wioślarstwa – do obiektów rekreacyjno – sportowych. Podstawowym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej regionu. Poprzez modernizację i rozbudowę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego poprawią się warunki dla rozwoju aktywnych form wypoczynku na wodzie, nastąpi rozszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej, wzrośnie bezpieczeństwo osób korzystający z usług Centrum. W ramach realizacji projektu powstanie budynek parterowy z częściowo użytkowym poddaszem (MOS 3) o powierzchni 480,5 m2. Parter budynku stanowić będzie w części nawodny hangar na łodzie zlokalizowany nad rozbudowaną przystanią jachtową (5 stanowisk), a w części magazyn na sprzęt sportowo – rekreacyjny oraz sanitariaty i pomieszczenia socjalne. Część użytkową poddasza przeznaczono na cele socjalne (szatnia, pokoje instruktorów). Strych nad hangarem będzie wykorzystywany jako magazyn drobnego sprzętu, suszarnia żagli, kapoków, itp. Zostanie również rozbudowana i zmodernizowana przystań. Zaplanowano rozbiórkę istniejącego umocnienia palowo – płytowego, które w większości jest uszkodzone i zastąpienie umocnieniem w postaci opaski brzegowej z grodzic na długości 190 m. W ramach projektu zostanie wykonana pochylnia do wodowania łodzi, mocowana do nowo wybudowanego muru oporowego przystani i demontowana na okres zimowy. Ukształtowanie terenu będzie obejmowało wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, energetycznej, sieci oświetleniowej oraz ciągów komunikacji wewnętrznej: drogi dojazdowe i parkingi, chodniki, itp. Infrastruktura powstała w wyniku projektu będzie stanowiła podstawę do rozwoju działalności gospodarczej w otoczeniu przedsięwzięcia. Poprawione zostaną warunki do rozwoju turystyki – dziedziny, która stymuluje inne branże, zwłaszcza z zakresu usług i drobnej wytwórczości.
Projekt jest ważnym elementem promocji rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Jest zgodny z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi dokumentami strategicznymi.
Wykonawcą  robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR sp. z o.o., ul. Słowackiego 60, 16-300 Augustów, a inspektorem nadzoru Usługi Inwestycyjne Chmielewscy, Jabłońskie 50, 16-300 Augustów.

Dnia  16 września 2009 roku w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie  miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod hangar nawodny.

Uroczystość prowadziła Małgorzata Mikos – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Augustowie

fot. 9

Podpisanie aktu erekcyjnego przez Jarosława Szlaszyńskiego – Wicestarostę Augustowskiego

 

fot. 10
Wkopanie  podpisanego aktu erekcyjnego

Baza Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego została wybudowana ponad 50 lat temu. Budynek główny przez lata był niedoinwestowany, co przyczyniło się do jego znacznej degradacji. Budynek został zmodernizowany ze środków budżetu powiatu oraz Krajowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozostała część kubaturowa bazy MOS-u nadawała się jedynie do rozbiórki.

Przejdź do treści