Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozbudowa CDZ w ACE

Projekt „Rozbudowa CDZ w ACE”.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie jest realizowany projekt:

Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego
w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

Nazwa benificjenta: Powiat Augustowski
Temat priorytetu: Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne, łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.
Oś priorytetowa: 1. Wspieranie innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.
Działanie: 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
Całkowita wartość projektu: 3771089,72 PLN.
Wartość dofinansowania:  3016871,66 PLN.
Data podpisania umowy: 2009-03-02

W wyniku zrealizowania tego projektu zostanie rozbudowane Centrum Doskonalenia Zawodowego w ACE, w którym młodzież z terenu powiatu augustowskiego będzie kształcona w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy oraz przygotowywana do pracy w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie.
Powstałe w ramach inwestycji nowoczesne pracownie wyposażone w profesjonalne maszyny i specjalistyczne urządzenia będą doskonałym narzędziem do pogłębienia współpracy Augustowskiego Centrum Edukacyjnego z inicjatywami klastrowymi. W kontekście finalizowanego projektu oznacza to, iż wzmocniona zostanie współpraca Augustowskiego Centrum Edukacyjnego z jednostkami naukowym oraz przyczyni się do rozwoju współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowym przy realizacji wspólnych projektów i zadań z zakresu programowego zajęć z praktycznej nauki zawodu.

==========================================================
Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Augustowski; 16 – 300 Augustów; ul. 3 Maja 29

Projekt „Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie” został podzielony na etapy:

ETAP I =>> Rozbudowa budynku dydaktyczno – szkoleniowego i budowa łącznika.

1. Miejsce wykonania robót:
Augustowskie Centrum Edukacyjne, Augustów, al. Kard. Wyszyńskiego 3.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowę Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie, w tym rozbudowę budynku dydaktyczno – szkoleniowego i budowę łącznika. Rozbudowa budynku dydaktyczno – szkoleniowego jest realizowana z włączeniem bryły budynku przebudowywanego garażu (wg projektu architektonicznego).  Budowa łącznika komunikacyjnego jest realizowana pomiędzy budynkami dydaktycznymi Centrum (wg projektu architektonicznego).

3. W dniu 30 marca 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie: Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Rozbudowa budynku dydaktyczno – szkoleniowego i budowa łącznika.
3a. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT), obejmująca wszystkie zamówienia i części wynosi: 976168,21 PLN.
3b. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma SATO Sp. z o.o., 15 – 845 Białystok, ul. Antoniukowska 4, woj. podlaskie.
3c. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2009 r.

4. Inspektor nadzoru budowlanego: „Usługi Inwestycyjne Chmielewscy”, Lucyna Chmielewska, Jabłońskie 50, 16-300 Augustów.

——————————————————————————–

ETAP II =>> Zagospodarowanie terenu.

1. Miejsce wykonania robót:
Augustowskie Centrum Edukacyjne, Augustów, al. Kard. Wyszyńskiego 3.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowę Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Zagospodarowanie terenu, roboty drogowe w tym: drogi dojazdowe, place i zatoki parkingowe, chodniki; trawniki.

3. W dniu 21 lipca 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie: Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Zagospodarowanie terenu.
3a. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT), obejmująca wszystkie zamówienia i części wynosi: 423938,33 PLN
3b. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o.; ul. Wypusty 5, 16 – 300 Augustów; woj. podlaskie.
3.c. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2009 r.

4. Inspektor nadzoru budowlanego: „Usługi Inwestycyjne Chmielewscy”, Lucyna Chmielewska, Jabłońskie 50, 16-300 Augustów.

—————————————————-

Przejdź do treści