Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

STAROSTA AUGUSTOWSKI
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są niżej wymienione nieruchomości Skarbu Państwa:
  • Nieruchomość położona w obrębie 0034 Ostrowie gmina Sztabin – działka oznaczona nr 484 o powierzchni 5,1906 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00038058/2;
  • Nieruchomość położona w obrębie 0011 Lipsk gmina Lipsk – działka oznaczona nr ewidencyjnym 1077 o powierzchni 0,6667 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00038174/1.
 2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1:
  • nie są zabudowane;
  • położone są na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023, poz. 1336 z późniejszymi zmianami) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 4. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 5. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

STAROSTA

mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 05.04.2024 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści