Informacja o 45 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 45 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XLV sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2023 r.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 r.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2023 r.
 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.
 8. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2023 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2023 r.
 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2023 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021 – 2030 za rok 2023.
 14. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2022 – 2024 za rok 2023 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023.
 15. Sprawozdanie z wysokości w 2023 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 16. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2023 r.
 17. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2024 – 2030.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Powiatów „Moniecko – Augustowskim” określającego warunki współdziałania w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez powiat Moniecki i powiat Augustowski – przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220B Dolistowo Stare – Jasionowo” dofinansowywanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym przekazania wpłaty tytułem pokrycia części wkładu własnego Związku Powiatów „Moniecko – Augustowskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2 w Augustowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 23. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów – Raczki do parametrów drogi ekspresowej.
 24. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2023 rok.
 25. Przyjęcie protokołów: XLIII/23 Z 22 grudnia 2023 r., XLIV/24 z dnia 6 marca 2024 r.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści