Informacja o 43 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 43 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 12.30 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2024 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 156/XVIII/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2024 – 2026’’.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powiecie Augustowskim na lata 2024 – 2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Augustowskim i Powiatem Ełckim w zakresie przyjęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2024 rok.
 17. Przedstawienie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 r.” za okres 2021 – 2022.
 18. Przyjęcie protokołu XLII/23 z dnia 14 listopada 2023 r.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści