Informacja o 38 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 38 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 38 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 15 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2022 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2022 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 203/XXXIV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Augustowski jest organem założycielskim.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 285/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 89/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 92/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie na użycie herbu Powiatu Augustowskiego na emblematach identyfikujących jednostkę.
 15. Przyjęcie protokołu XXXVII/23 z dnia 18 maja 2023 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści