Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Działka Nr 1026/2 o powierzchni 2,0535 ha położona w obrębie 0038 Łąki nad rzeką Nettą, gmina Augustów:

  • księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Augustowie Nr SU1A/00032864/3;
  • niezabudowana, stanowi nieużytki;
  • planowane zagospodarowanie na cel publiczny – ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
  • w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej Nr S19.

Wysokość czynszu – 640,00 zł rocznie netto + podatek Vat wg stawki obowiązującej w danym roku, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostaje ustalony
z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter).

tel. 87 643 96 79

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 05.04.2023 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści