Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Augustowie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Augustowie

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE
na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców

  1. Przedmiotem oddania w najem są dwa garaże samochodowe o powierzchni użytkowej
    14,56 m2 każdy – wchodzące w skład budynku użytkowo – gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3-go Maja 29.
  2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
  3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
  4. Ustala się miesięczny czynsz dla garażu o powierzchni użytkowej 14,56 m2 w wysokości 110,00 zł netto (sto złotych). Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
  5. Forma oddania w najem – bezprzetargowa.
  6. Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 108 tel. 87 643 96 79.
  7. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 30.11.2022 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści