Informacja o 31 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 31 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
 5. Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 89/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym na opracowanie projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła parafialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Starosty Augustowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXV/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXV/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 14. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2022 r.
 15. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028 w I półroczu 2022 roku.
 16. Przyjęcie protokołu Nr XXX/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści