Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarząd Powiatu Augustowskiego

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 1. Działka Nr 1246 o powierzchni 4388 m² położona w Augustowie obręb 4 przy ul. Turystycznej:
  • posiada założoną księgę wieczystą SU1A/00000665/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • zabudowana budynkiem przystani o powierzchni użytkowej 168 m² i kubaturze 858 m³;
  • nieruchomość może być wykorzystana na cele sportowo – turystyczne;
  • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie istniejącej przystani i kawiarni Biały Domek pozostającej pod ochroną konserwatorską.
 2. Ustala się roczny czynsz w wysokości 22 230 zł netto + podatek VAT wg stawki obowiązującej w danym roku. Czynsz dzierżawny dzierżawca obowiązany jest uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku 2022 na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie;
  • dzierżawca zostanie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości;
  • czynsz podlega rocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS.
 3. Forma oddania w dzierżawę – bezprzetargowa na rzecz osoby fizycznej na czas oznaczony 3 lata.
 4. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 08.11.2021 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści