Informacja o XX sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o XX sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że obrady XX sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2020 r.
 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.
 8. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2020 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2020 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021 w roku 2020 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku.
 11. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu augustowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.
 19. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2020 rok.
 20. Przyjęcie protokołu Nr XIX/21 z dnia 30 marca 2021 r.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści