ZAWIADOMIENIE o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy nr: OKiS.3040.10.2020

ZAWIADOMIENIE o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy nr: OKiS.3040.10.2020

ZAWIADOMIENIE o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy nr: OKiS.3040.10.2020

W związku z sytuacją panującą w kraju związaną z epidemią spowodowaną wirusem Sars-Cov-2, informuję, iż na podstawie art. 15zzzzzn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) Starosta Augustowski wstrzymuje bieg terminu załatwienia sprawy nr: OKiS.3040.10.2020, dotyczącej wydania decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na okres 30 dni.

Niniejsza informacja zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz na głównej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie, zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Polski ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Natomiast zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż  30 dni, o czym zawiadamia strony.

W związku z powyższym, z uwagi na utrudnienia spowodowane epidemią Sars-Cov-2 oraz złożenie przez Wnioskodawcę w dniu 30 grudnia 2020 r. dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia,   wstrzymuje się bieg terminów załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 29 stycznia 2021 r.

Starosta Augustowski
Jarosław Szlaszyński
/podpis odręczny/

Otrzymują:

  1. Strona postępowania – poprzez umieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie, a także pocztą tradycyjną.
  2. A/a.

Augustów, dn. 4 stycznia 2021 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści