Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego.

 • Przedmiotem oddania w najem są dwa garaże samochodowe o powierzchni użytkowej 14,56 m2 każdy, oznaczone na graficznym załączniku do ogłoszenia nr 1 i nr 2 oraz jeden garaż samochodowy o powierzchni użytkowej 28,86 m2, oznaczony na graficznym załączniku do ogłoszenia nr 3 – wchodzące w skład budynku użytkowo-gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3-go Maja 29.
 • Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
 • Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
 • Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dla garażu o powierzchni użytkowej 14,56 m2 wynosi 90,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych), a dla garażu o powierzchni 28,86 m2 wynosi 138,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści osiem złotych). Do uzyskanej w przetargu stawki miesięcznego czynszu zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki (23%). Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
 • Czas trwania umowy najmu określony został do 31.12.2021 r.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 205 (I piętro).
 • Postąpienie minimalne wynosi 2 zł (słownie: dwa złote).
 • Wadium w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia 14 grudnia 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A. tak, aby środki pieniężne znalazły się do tego dnia na rachunku Starostwa. W przypadku gdy uczestnik zainteresowany jest najmem więcej niż jednego garażu należy wpłacić odpowiednią wielokrotność wadium.
 • Wadium wnosi się w pieniądzu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 • W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 • Zarząd Powiatu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 205 (I piętro), tel. 87 615 52 14.\

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Członek Zarządu
Marek Dobkowski
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 08.12.2020 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)

Załączniki

Przejdź do treści