Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są:
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00010776/9, składająca się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 616 o powierzchni 0,51 ha, położonej w obrębie 0027 Krasnybór, gminie Sztabin.
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00035598/8, składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 341 o powierzchni 2,72 ha, nr 485/1 o pow. 6,8930 ha, nr 485/4 o pow. 6,8930 ha, nr 485/5 o pow. 6,8930 ha, nr 485/6 o pow. 6,8930 ha, nr 485/8 o pow. 6,8929 ha, położonych w obrębie 0034 Ostrowie, gminie Sztabin.
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00035605/1, składająca się z działki oznaczonej nr 91 o pow. 1,98 ha, położonej w obrębie 0005 Jałowo, gminie Lipsk.
 2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1 są niezabudowane i położone na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(t. j. Dz. U. z 2020, poz. 55 z późn. zm.) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 4. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 5. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 30.11.2020 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści