Informacja o obradach XXXIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach XXXIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja 

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach XXXIII sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się 10 października 2018 r. (środa) o godz. 1200 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3 (budynek pomiędzy kompleksem boisk a parkingiem), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Przedstawienie „Informacji w sprawie stanu realizacji zadań operacyjnych realizowanych przez Powiat Augustowski w kadencji 2014 – 2018”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Augustowskiego na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Augustowskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów na zakup urządzeń monitoringu dla OSP w Jeziorkach.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Przyjęcie protokołów: Nr XXXI/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr XXXII/2018 z dnia 14 września 2018r.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Sobolewski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści