Kanał Augustowski – brama wodna na Wschód

Kanał Augustowski – brama wodna na Wschód

24 kwietnia w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Augustowie  odbyła się konferencja „Kanał Augustowski – brama wodna na Wschód”, której organizatorem był Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci samorządów i instytucji, które działają w strefie Kanału, eksperci oraz przedstawiciele organizacji reprezentujących branżę turystyczną. Zaproszenie na debatę przyjął dr Maciej Ambrosiewicz – ekspert ds. wpisu Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Bogdan Dyjuk – Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Kanału Augustowskiego. Uczestniczyli w niej również inni samorządowcy: Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Zarzecki – Członek Zarządu Powiatu, Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa, Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy Sztabin oraz Wiesław Gołaszewski – Wójt Gminy Płaska. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowali: Marek Jadeszko  – Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Barbara Straszyńska – Kierownik Zarządu Zlewni w Augustowie. Gościliśmy również pomysłodawców nowej koncepcji szlaku wodnego Wisła – Niemen – Benedykta Kozłowskiego – z firmy BALT – YACHT Augustów oraz Krzysztofa Andruszkiewicza z Mikra Point. Zaproszenie przyjęli także: Anetta Ejdulis – Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, reprezentujący Lasy Państwowe Adrian Bagnowski – z Nadleśnictwa Płaska, Małgorzata Masłowska – Dyrektor PROT, Dariusz Zyzało – reprezentujący PIT, Anna Jastrzębska – Dyrektor APK, Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, Mariusz Siłakowski – Zastępca Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Tadeusz Jaworski – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Integracja”.

Tematem konferencji było omówienie możliwości gospodarczego, a w szczególności turystycznego wykorzystania obszaru Kanału Augustowskiego i Puszczy Augustowskiej dla ożywienia społecznego oraz ekonomicznego Powiatu Augustowskiego i Województwa Podlaskiego. Uczestnicy spotkania podkreślali, że ogromny potencjał tego obszaru jest  wykorzystywany w niewielkim stopniu. Infrastruktura wzdłuż Kanału nie spełnia oczekiwań turystów, na szlaku nie ma ani jednej stacji paliw dla łodzi oraz żadnego miejsca zrzutu nieczystości. Podczas spotkania wielokrotnie podnoszono kwestię, iż ożywienie obszaru Kanału Augustowskiego i Puszczy Augustowskiej wymaga ścisłej współpracy wielu instytucji: samorządów, Lasów Państwowych, PGW Wody Polskie oraz podmiotów prywatnych działających na tym obszarze. Niezbędne jest więc opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania strefy Kanału Augustowskiego – dokumentu, który będzie diagnozował stan aktualny oraz określał potrzeby i możliwości rozwojowe. Ustalono, że pismo w tej sprawie zostanie skierowane do zainteresowanych podmiotów, które w odpowiedzi zadeklarują swój udział w kosztach opracowania tego dokumentu.

Podczas konferencji zwrócono także uwagę na brak oznakowania szlaku wodnego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele PGW Wody Polskie wyrazili chęć współpracy w zakresie umieszczenia tablic informacyjnych w kluczowych miejscach dla turystów.

Uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że w celu rozwoju strefy Kanału Augustowskiego konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych. W związku z tym przygotowane zostanie stanowisko dotyczące konieczności wpisania tego obszaru do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego i Strategii Rozwoju Polski, jako priorytetu, który ma szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki. Stanowisko zostanie przekazane Marszałkowi Województwa Podlaskiego, a także Premierowi RP.

Omówiono również nową koncepcję szlaku Wisła – Niemen, wykorzystującego istniejące cieki wodne. Podjęto decyzję, że zostanie sformułowany wspólny wniosek dotyczący wpisania go do priorytetowych szlaków wodnych Polski, co umożliwi realizację tej koncepcji i rozwój turystyki w strefie Kanału Augustowskiego.

Uczestnicy konferencji deklarowali chęć współpracy na rzecz dalszego rozwoju turystyki w strefie Kanału Augustowskiego. Od ostatniego spotkania udało się wprowadzić ruch bezwizowy, otwarto przejście graniczne Rudawka – Lesnaja dla pieszych i rowerzystów oraz rozpoczęto działania w zakresie utworzenia szlaku pieszo-rowerowego August Velo. Liczymy na zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów w realizacji działań zaplanowanych podczas konferencji.

Kanał Augustowski – brama wodna na Wschód

Fot. M.Chodacz

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści