Powiat z najwyższym budżetem inwestycyjnym w historii

Powiat z najwyższym budżetem inwestycyjnym w historii

Podczas sesji Rady Powiatu 28 grudnia radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

– Budżet jest najważniejszym i podstawowym dokumentem wytyczającym kierunki działania Powiatu na przyszły rok. Konstruując projekt budżetu przyjęto zasadę, że rozwój polega na wybraniu najważniejszych działań i priorytetów dla Powiatu, skupieniu na nich środków finansowych i ich prawidłowej realizacji – powiedział w swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Pierwszym priorytetem Powiatu są zadania drogowe, na które zaplanowano w nadchodzącym roku ponad 19 mln zł. Zaplanowano przebudowę ulicy Głowackiego oraz Młodości w Augustowie o wartości kosztorysowej 4.317 tys. zł oraz przebudowę ulicy Saperów w Lipsku o wartości 3.422 tys. zł, pod warunkiem uzyskania na nie dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowana jest także przebudowa drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo na odcinku od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki. Zadania będą realizowane wspólnie z gminami, pod warunkiem uzyskania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na 2018 rok zaplanowano także rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka w miejscowości Bargłówka o wartości 4 mln zł z dofinansowaniem z 1% – rezerwy subwencji ogólnej oraz ze środków samorządu gminnego. Uwzględnione zostały więc te zadania, na które możliwe jest pozyskanie funduszy zewnętrznych przy finansowaniu wkładu własnego po 50% przez gminy i Powiat.  W ramach dobrej współpracy złożona została propozycja Miastu Augustów na realizację wspólnych inwestycji na ulicach powiatowych o łącznej wartości 3,79 mln zł: ulica Hoża i Licealna, fragment ulicy Łaziennej do ul. Kwaśnej i ulicy Szkolnej do ul. Kościuszki. W roku 2018 założono także dofinansowanie remontu ulicy Jaćwieskiej w zakresie prac drogowych w wysokości 1/4 wartości robót. W partnerstwie z Nadleśnictwem Płaska planowana jest przebudowa odcinka drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo.

Drugi priorytetem jest służba zdrowia. Nadchodzący rok będzie kolejnym rokiem, w którym przeznacza się znaczne środki na doposażenie i remonty SPZOZ i SPZZOD. Ważną inwestycją, która zostanie zrealizowana, będzie budowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ o wartości ponad 1 mln zł. Zostanie zakończony także projekt unijny ze środków transgranicznych we współpracy z litewskim Alytusem. W budżecie Powiatu zabezpieczono również kwotę na realizację projektu ze szpitalem w Wołkowysku na Białorusi w kwocie 326 tys. zł, który został złożony do Programu Operacyjnego Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Ponadto zaplanowano środki na wkład własny do projektu, o dofinansowanie którego szpital będzie ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na realizację wymienionych zadań w SPZOZ w budżecie Powiatu zabezpieczono kwotę 1,29 mln zł. W budżecie zarezerwowano także środki w wysokości 1,17 mln zł na skutki spłaty przez SPZOZ kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

Rok 2018 będzie także dobrym rokiem dla hospicjum. Powiat sfinansuje modernizację budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 2,11 mln zł. Zaadaptowane zostanie pierwsze piętro i łącznik pomiędzy budynkami. Dzięki temu stworzone zostaną warunki do ubiegania się o zwiększenie liczby łóżek z dotychczasowych 30 do 60. Z tymi działaniami związana jest konieczność zwiększenia kontraktu, co jest zależne od Narodowego Funduszu Zdrowia.

 – Oprócz dofinansowywania remontów i wyposażenia ze środków Powiatu nadal będzie prowadzony na bieżąco w roku 2018 monitoring wyników SPZOZ i SPZZOD – podkreślił starosta. Naszym celem jest bilansowanie się obu zakładów na działalności medycznej, dodał.

Trzeci priorytet to zapewnienie w budżecie środków na funkcjonowanie wszystkich pozostałych zadań w sposób prawidłowy. W zakresie oświaty na sfinansowanie bieżących działań przeznaczono kwotę w wysokości 22,32 mln zł. W 2018 roku zostanie wykonana rozbudowa budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na kwotę 325 tys. zł, w tym uwzględniono dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Kontynuowana będzie przez Zespół Szkół Technicznych realizacja projektu „Czas na staż”, obejmującego przeprowadzenie praktyk i staży zawodowych uczniów i nauczycieli.

Wydatki na opiekę społeczną i pieczę zastępczą stanowią kolejną ważną sferę działalności Powiatu, wyniosą w roku 2018 kwotę 8,87 mln zł. Wydatki te wykazują od kilku lat stałą tendencję wzrostową, która jest spowodowana zmianą wysokości i zakresu wypłacanych świadczeń wprowadzonych ustawą o pieczy zastępczej, wzrostem liczby dzieci wymagających opieki oraz wzrastającymi kosztami utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej.

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości około 71,45 mln zł, z tego na realizację zadań własnych Powiatu kwotę 62,29 mln zł i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6,94 mln zł. Zaplanowane dochody są wyższe od planowanych na 2017 rok o kwotę 5,31 mln zł. Założono uzyskanie wyższych dochodów głównie przeznaczonych na inwestycje na drogach powiatowych (o kwotę 1,9 mln zł) i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o kwotę 1,5 mln zł) oraz realizację dwóch projektów: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (o kwotę 2,22 mln zł). Niższe dochody zaplanowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 726 tys. zł,  z tytułu likwidacji Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie o kwotę 550 tys. zł oraz subwencji o kwotę 246 tys. zł. W pozostałych źródłach zaplanowano dochody na poziomie podobnym, jak w roku 2017.

W roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów są:
1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 32,70 mln zł, które stanowią ponad 46% dochodów ogółem,

2)    udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9,88 mln zł, który będzie stanowił 14% dochodów ogółem,

3)    dochody własne osiągane przez jednostki powiatowe w wysokości ogółem 3,80 mln zł, w tym głównie z opłat komunikacyjnych w wysokości 1,42 mln zł.

Wydatki w 2018 roku zaplanowano w wysokości 75,48 mln zł, tj. o 5,86 mln zł wyższe od wydatków w 2017 roku. Wyższy poziom wydatków wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o kwotę 5,89 ml zł i dotacji na zadania inwestycyjne w SPZZOD w Augustowie o kwotę 1,9 mln zł. Zaplanowano zwiększenie wydatków na szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze ze środków własnych Powiatu, w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów i części oświatowej subwencji ogólnej. Założono, że przy realizacji wszystkich zadań, wystąpi deficyt budżetu na poziomie około 4 mln zł, który zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2018.

 – Jest to budżet optymalny, bardzo ambitny, ale realny – powiedział na zakończenie wystąpienia starosta Szlaszyński. – Wydatki inwestycyjne na rok 2018 zaplanowano w wysokości blisko 23 mln zł i będą one stanowiły ponad 30% wszystkich wydatków. Będzie to kolejny, czwarty rok wzrostu inwestycji i będą to inwestycje najwyższe w dotychczasowej historii Powiatu Augustowskiego, dodał.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści