Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przebudowa i rozbudowa strategicznych ulic powiatowych w centrum komunikacyjnym Augustowa

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej, na dole w prawym roku logo programu Polski Ład. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Trzecia - PGR. Nazwa zadania: „Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim – dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki, Topiłówka i Jabłońskie”. Całkowita wartość inwestycji – 5 212 908,83 zł, dofinansowanie – 2 000 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków: RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – EDYCJA TRZECIA PGR

Całkowita wartość inwestycji – 5 212 908,83 zł

Dofinansowanie – 2 000 000,00 zł

Opis:

Zadanie obejmuje rozbudowę i remont odcinków drogi powiatowej Nr 1187B  Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki. Rozbudową objęty został odcinek od skrzyżowania z drogą gminną Nr 102655B  do skrzyżowania z drogą Nr 102656B o nawierzchni nieutwardzonej (żwirowo – gruntowej) długości około 2,03 km pomiędzy miejscowością Mazurki a miejscowością Topiłówka. Remont dotyczy odcinka tej drogi przebiegającego przez miejscowość Jabłońskie długości około 1,44 km.

Zakres robót:

  • wykonanie robót przygotowawczych,
  • budowa lub przebudowa przepustów pod drogami oraz zjazdami,
  • wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych jezdni (pełna konstrukcja na rozbudowywanym odcinku oraz ewentualne poszerzenia + warstwa wyrównawcza
    + warstwa ścieralna na odcinku remontowanym),
  • wykonanie odcinków chodników/peronów przystankowych,
  • wykonanie/uzupełnienie poboczy kruszywowych,
  • wykonanie elementów odwodnienia/oczyszczenie istniejących rowów,
  • wymiana lub wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu,
  • wykonanie robót towarzyszących i wykończeniowych.

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz dostępność komunikacyjną do obszarów na  których funkcjonowało Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej zarejestrowane pod nr 2001062 PGR RYBACKIE GIŻYCKO – AUGUSTÓW (obszar Gminy Miasta Augustów) oraz sąsiednich miejscowości przez które droga przebiega.

Przejdź do treści