Starostwo Powiatowe w Augustowie

Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej

Logo projektu

Powiat Augustowski realizuje operację pt. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”).

Z uwagi na położenie geograficzne, rybactwo ma istotne znaczenie dla lokalnej społeczności Ziemi Augustowskiej. Wypromowanie tego obszaru jako zależnego od rybactwa przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego regionu, jednocześnie zachowując unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Takie działania umożliwią poprawienie jakości życia mieszkańców i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych na obszarach zależnych od rybactwa.

Celem operacji jest promocja Ziemi Augustowskiej jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez:

– opracowanie i wydanie 1 albumu promocyjnego oraz 1 promocyjnego przewodnika questowego;

– zorganizowanie i przeprowadzenie 2 spotkań promocyjnych oraz 1 zawodów wędkarskich.

Wskaźniki realizacji celu operacji:

  • Liczba inwestycji zrealizowanych na bazie dziedzictwa obszaru LSR (wsk. produktu – LSR) – 1 szt.
  • Liczba przedsięwzięć promujących region (wsk. produktu – LSR) – 1 szt.
  • Liczba ponadregionalnych inicjatyw partnerskich (wsk. produktu – LSR) – 1 szt.
  • Liczba wydanych publikacji promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa – album i przewodnik questowy (wsk. własny) – 2 szt.
  • Liczba imprez promujących Ziemię Augustowską jako obszar zależny od rybactwa (wsk. własny – 2 spotkania promocyjne i 1 zawody wędkarskie) – 3 szt.
  • Liczba podpisanych deklaracji o współpracy potwierdzających zintegrowanie podmiotów, zasobów lub celów (wsk. własny) – 3 szt.
  • Liczba relacji internetowych i prasowych promujących projekt i źródła dofinansowania (wsk. własny) – 6 szt.

Okres realizacji: do 12.2020 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie:

Całkowity koszt operacji (z VAT): 49 511,75 zł

Dofinansowanie: do 74% kosztów kwalifikowalnych, tj. do 36 638,00 zł (w tym współfinansowanie ze środków UE, w ramach EFMR: 31 142,30 zł)

Przejdź do treści