Starostwo Powiatowe w Augustowie

Profesjonaliści w zawodzie

Logo projektu

„Profesjonaliści w zawodzie” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0161/18, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Augustowskiego Centrum Edukacyjnego skierowanej do 279 uczniów (101K,178M) i 2 nauczycieli (1K,1M) uczestniczących w projekcie do 30.11.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego zwiększającego szanse na regionalnym rynku pracy, opartego o przygotowaną i zatwierdzoną przez Organ Prowadzący diagnozę potrzeb.

Projekt zakłada realizację staży zawodowych uczniów i nauczycieli u pracodawców w branży gastronomicznej i budowlanej, kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych oraz objęcie uczniów wsparciem stypendialnym.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.11.2020 r.

Wartość projektu: 422 552,50 zł

Lider – Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji: 383 792,50 zł

Realizator – Augustowskie Centrum Edukacyjne: 38 760,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 401 140,50 zł w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 359 169,62 zł
w ramach Budżetu Państwa: 41 970,88 zł

Lider – Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji: 372 172,50 zł

Realizator – Augustowskie Centrum Edukacyjne: 28 968,00 zł

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Wyjazdowe, płatne staże zawodowe uczniów
 • Staże zawodowe nauczycieli
 • Zajęcia przygotowujące do matury
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Kursy (AutoCAD, prowadzenie sprzedaży, tworzenie stron WWW)
 • Stypendia

Główne zadania projektu
Projekt pozwoli na realizację ponadprogramowych staży zawodowych uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego i nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo organizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, chcących rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mają za zadanie zniwelować dysproporcje wśród uczniów, podnieść ich wiedzę i kompetencje językowe oraz umiejętności matematyczne. W ramach projektu zostaną zrealizowane także kursy dla uczniów, którzy zechcą nabyć dodatkowe umiejętności, zwiększające ich szanse na rynku pracy. Ponadto najzdolniejsi  uczniowie zostaną objęci wsparciem stypendialnym.

Główne rezultaty:

 • podniesienie poziomu umiejętności językowych, matematycznych i zawodowych uczniów,
 • zwiększenie szans na zatrudnienie w zawodzie po ukończeniu szkoły,
 • zaktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • podniesienie samooceny i wzrost pewności siebie uczniów,
 • podniesienie jakości kształcenia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego i atrakcyjności oferty szkoły,
 • dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Przejdź do treści