Starostwo Powiatowe w Augustowie

Powrót na rynek pracy

Wartość projektu oraz wskazanie programów z jakich był finansowany:
Projekt był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej
i społecznej Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Schemat
a Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych
Wartość projektu: 470 405 zł w tym kwota dofinansowania z EFS 309 tys. zł.

Rezultaty – opisanie konkretnych efektów:
Działaniami 74 osoby (w tym większość z nich więcej niż jedną formą), co stanowi ponad 107% planu realizacji. Od początku realizacji projektu szkoleniami objęto 24 osoby, co stanowi 171% pierwotnych założeń projektu. Z poradnictwa zawodowego skorzystały 33 osoby, co stanowi prawie 236% realizacji pierwotnego projektu (14 porad). Z pośrednictwa pracy skorzystały 45 osób, czyli o jedną więcej niż pierwotnie zakładano.
Subsydiowane zatrudnienie otrzymało 13 osób, plany zakładały 15 osób czyli realizacja wyniosła prawie 87%. Od początku realizacji projektu 22 osobom przyznano jednorazowe środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co daje 88% realizacji pierwszych planów. Na przygotowanie zawodowe skierowano 32 osoby, wniosek przewidywał skierowanie 15 osób, czyli realizacja wobec założeń wyniosła 213%.
Po zakończeniu realizacji projektu bezrobotnymi pozostało tylko 28 osób, czyli wskaźnik efektywności projektu wyniósł ponad 62%.

Wskazania dla replikujących:
Przy realizacji podobnego projektu należy zwrócić uwagę na dobór beneficjentów
i umożliwić elastyczne stosowanie instrumentów przewidzianych w programie. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, muszą być to osoby naprawdę chcące „przejść na swoje” i posiadające dobre, realne pomysły na własny biznes.

Dodatkowe uwagi:
Projekt wart naśladownictwa przy uwzględnieniu powyższych uwag.

Przejdź do treści