Starostwo Powiatowe w Augustowie

Kompleksowy program rozwojowy ZSS w Augustowie

 

Projekt pt. „Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie” realizowany jest w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

Lider: Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze „Wrota Biznesu” z siedzibą w Białymstoku (15-453), ul. Nowy Świat 14 lok. 14

Partner: Powiat Augustowski

Realizator: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

 

Skrócony opis projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie poprzez realizację zadań projektowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych jak również indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym przeznaczonych dla 60 uczniów i uczennic i 20 nauczycieli ZSS.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: indywidualna praca z uczniem niepełnosprawnym, koło przyrodnicze – kreatywni podróżnicy, zajęcia stymulacji polisensorycznej, zajęcia logopedyczne, muzykoterapia, koło komputerowe, szkolenia nauczycieli, przeprowadzenie preorientacji zawodowej. W ramach wsparcia przewidziane są również wyjazdy edukacyjne zarówno dla uczniów, doposażenie w pomoce dydaktyczne, jak również wyposażenie TIK (w szczególności: pomoce dydaktyczne do zajęć, wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym, wyposażenie sali komputerowej).

 

Wartość projektu: 357 430,00 zł

Wartość dofinansowania ogółem: 335 830,00 zł (93,96%), (w tym dofinansowanie ze środków UE, w ramach EFS: 303 815,50 zł)

– dofinansowanie Lidera: 260 830,00 zł

– dofinansowanie Zespołu Szkół Specjalnych: 96 600,00 zł

 

Wkład własny: 21 600,00 zł (6,04%)wkład własny rzeczowy w postaci eksploatacji pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych na potrzeby zajęć, w ramach zadania „Indywidualizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym”

Przejdź do treści