Starostwo Powiatowe w Augustowie

Dziś uczeń – jutro student

Projekt „Dziś uczeń – jutro student”

Dziś uczeń – jutro student

Cel realizacji:
Zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz podniesienie dostępu do kształcenia poprzez programy stypendialne młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich.

Opis Projektu:
Projekt obejmował 256 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Augustowski, kończących się egzaminem maturalnym (dojrzałości). Uczniowie otrzymywali przez 10 miesięcy stypendia w wysokości od 100,00 PLN do 150,00 PLN miesięcznie. Projekt był realizowany w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie. Do rekrutacji uczestników zaangażowano gminy z terenu powiatu augustowskiego oraz stowarzyszenia o zasięgu powiatowym. Plakaty rozwieszono w każdej wsi, co sprawiło, że informacja o projekcie dotarła do wszystkich uczniów. Regulamin przyznawania stypendiów uchwaliła Rada Powiatu w Augustowie. Wnioski o stypendia były dostępne w każdej gminie, szkole ponadgimnazjalnej, w Starostwie i na stronie internetowej Starostwa. Wnioski były składane w Starostwie w Wydziale Oświaty, gdzie w obecności wnioskodawcy sprawdzano kompletność i wyliczano dochód na jedną osobę w rodzinie (ponieważ było to główne kryterium przyznania stypendium). Wnioski były rozpatrywane przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Augustowie, w skład której weszli: pracownik Starostwa, pedagodzy szkolni i dyrektorzy wiejskich szkół ponadgimnazjalnych,
a więc osoby znające dobrze sytuację materialną uczniów. Ze stypendystami były podpisane umowy. Każdy stypendysta miał założoną indywidualną kartotekę z rozliczeniem finansowym oraz z osiągnięciami edukacyjnymi. Pedagodzy szkolni na bieżąco kontaktowali się ze stypendystami, sprawdzali ich postępy w nauce i frekwencję na zajęciach szkolnych, a dyrektorzy szkół informowali wydział o sytuacji, gdy uczeń tracił prawo do stypendium. Projekt został w terminie rozliczony i nie występowano o dodatkowe przesunięcia terminów.

Uzasadnienie dlaczego wybrana dobra praktyka warta jest upowszechnienia:
Upowszechnienia wart jest pomysł realizacji projektów stypendialnych nie w szkołach, a w Starostwie. Ma się wówczas obraz wszystkich stypendystów objętych jednym projektem. Takie same są wymagania w stosunku do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.

Wartość projektu oraz wskazanie programów z jakich był finansowany:
Wartość projektu: 286.141,17 PLN
Europejski Fundusz Społeczny – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Rezultaty – opisanie konkretnych efektów:
256 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia w wysokości 100 – 150 PLN miesięcznie. Uczniowie za otrzymane stypendia kupowali głównie stroje sportowe, podręczniki, encyklopedie, słowniki i inne pomoce wymagane przez szkołę. Ponadto pokrywali koszty dojazdu do szkoły i zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie bądź na stancji. Po przeprowadzeniu ewaluacji projektu okazało się, że uczniowie byli bardzo zadowoleni. Oprócz osiągnięcia tzw. Twardych rezultatów osiągnięto szereg rezultatów „miękkich”. Projekt pozwolił na wzrost osobistych predyspozycji stypendystów, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, poprawę prezencji na zajęciach wychowania fizycznego itp. Wpłynął także na zwiększenie motywacji w zdobyciu coraz większego wykształcenia, zaufania we własne siły, podniesienie poczucia odpowiedzialności i poziomu samooceny. Stypendyści zdobyli umiejętność załatwiania spraw w urzędzie oraz uczyli się odpowiedzialności i gospodarowania pieniędzmi.

Wskazania dla replikujących:

1) z informacją o naborze wniosków wystąpić jak najszerzej, przez wiele osób i firm, aby dotarła do każdego ucznia,
2) przyznawać stypendia w wysokości co najmniej 100 PLN miesięcznie na jednego ucznia,
3) tworzyć listy rezerwowe,
4) w umowach zawrzeć wszystkie dane identyfikacyjne stypendysty,
5) prowadzić indywidualne kartoteki dla każdego stypendysty.

Dodatkowe uwagi:
Pilnować terminów związanych ze sprawozdawczością i rozliczaniem stypendiów.

Przejdź do treści