Starostwo Powiatowe w Augustowie

Bargłów – granica RP

Projekt „Bargłów – granica RP”.

program regionalny
PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO
BARGŁÓW KOŚCIELNY – GRANICA PAŃSTWA
ETAP I
Największa inwestycja drogowa Powiatu otwarta

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej

2.1 Rozwój transportu drogowego

2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

Wartość projektu – 14 577 882,76 PLN,

Kwota dofinansowania – 7 012 941,31 PLN

Projekt jest realizowany na terenie następujących samorządów i miejscowości:

POWIAT AUGUSTOWSKI

GMINY: BARGŁÓW KOŚCIELNY, SZTABIN, LIPSK

MIEJSCOWOSCI: Bargłów Kościelny, Stare Tajno, Tajno Łanowe, Sosnowo, Podcisówek, Kryłatka, Krasnybór, Jastrzębna II, Nowy Lipsk

Rozpoczęcie realizacji projektu 29.06.2007 r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu  25.08.2008 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu 30.09.2010 r.

Projekt dotyczy przebudowy ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa – etap I, w którym przebudowane zostaną następujące elementy infrastruktury drogowej:

1) droga nr 1214B Bargłów Kościelny – Stare Tajno od km 0+000 do km 6+926;

2) most na kanale Augustowskim w Sosnowie w km 4+650 w ciągu drogi nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek;

3) droga nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek od km 0+000 do km 5+200;

4) droga nr 1228B Sztabin – Lipsk od km 8+230 do km 12+000;

5) droga nr 1228B Sztabin – Lipsk od km 14+500 do km 19+470;

6) droga nr 1227B Cisów – Kryłatka od km 0+000 do km 3+300;

7) droga nr 1227B Podcisówek – Kryłatka – Krasnybór od km 3+300 do km 7+525.

Projekt obejmuje przebudowę mostu oraz dróg powiatowych o łącznej długość 28,391km. Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, co wpłynie pozytywnie na zdynamizowanie rozwoju regionu w tym turystyki oraz transportu, będących jedną z priorytetowych dziedzin wspieranych przez region.

Realizacja projektu spowoduje wzrost potencjału gospodarczego w regionie poprzez podniesienie jego dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej oraz umożliwi włączenie się go w trendy rozwojowe województwa i kraju. W korzystny sposób wpłynie na podniesienie jakości życia ludności zamieszkującej obszar oddziaływania projektu, stworzy odpowiednie warunki dla rozwoju turystyki przyjazdowej, zmniejszy zużycie paliwa i emisji spalin do atmosfery. Realizacja projektu przyczyni się do efektywniejszego wykorzystanie istniejącej przestrzeni produkcyjnej oraz unikalnych walorów środowiska przyrodniczego.

fot 1
Droga 1228B – przed realizacją.
Przejdź do treści