Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Tablica dotyczy zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B od km 2+820 do km 5+853,80” Dofinansowanie: 1 500 000,00 zł; Całkowita wartość inwestycji: 5 496 067,95 zł

„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B od km 2+820 do km 5+853,80”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie: 1 500 000,00 zł; Całkowita wartość inwestycji: 5 496 067,95 zł

Opis

Stan istniejący

Zadanie obejmuje kompleksową rozbudowę drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B na odcinku od km 2+820 (skrzyżowanie z drogą gminną Nr G102783) do km 5+853 (skrzyżowanie z droga powiatową Nr 1237B). Droga przebiega przez tereny rolnicze i zabudowy siedliskowej. Rozbudowa całej drogi utworzy ciąg o nawierzchni bitumicznej skracający drogę do Lipska i Augustowa mieszkańcom miejscowości Kurianka, Starożyńce, Bartniki, Jesionówka, Piaski, Stare Bohatery, Wołkusz i innych okolicznych wsi.

Droga  na odcinku objętym wnioskiem posiada nawierzchnię żwirową w bardzo złym stanie technicznym (liczne wyboje, zadolenia i ubytki), brak wymaganej szerokości pasa drogowego – zmienna (nienormatywna) szerokość jezdni, parametry i rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami, brak właściwego odwodnienia z uwagi na zamulone rowy i niedrożne przepusty.

Stan docelowy

Zadanie obejmuje kompleksową rozbudowę drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B na odcinku od km 2+820 (skrzyżowanie z drogą gminną Nr G102783) do km 5+854 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1237B) poprzez:

 • wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów tj. likwidacja miejsc niebezpiecznych,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • przebudowę przepustów pod drogą oraz przepustów  pod zjazdami,
 • wykonanie podbudowy kruszywowej z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% a na odcinku w km 4+280 ÷ 5+825 dodatkowo warstwa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana metodą mieszania na miejscu;
 • wykonanie nawierzchni utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,50m,
 • wykonanie wyniesionego skrzyżowania z droga gminną w km 4+325;
 • wykonanie normatywnych wlotów na pozostałych skrzyżowaniach z drogami publicznymi – 2 szt.,
 • budowę zjazdów indywidualnych do granic pasa drogowego,
 • oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych a na odcinku gdzie występują duże spadki podłużne niwelety wykonanie cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych wraz z wykonaniem odcina kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie poboczy drogowych z mieszanki kruszyw,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki ochronne i bariery energochłonne),
 • wykonanie prac wykończeniowych i towarzyszących tj. umocnienie skarp, rowów i ścieków, wykonanie poboczy, ustawienie tablic informacyjnych)

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Starożyńce, Bartniki i innych okolicznych, oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na tym obszarze.

Przejdź do treści