Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1230B od drogi nr 1228B Jastrzębna Pierwsza -Nowa Kamienna – Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nazwa zadania: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1230B od drogi nr 1228B Jastrzębna Pierwsza -Nowa Kamienna - Stara Kamienna - Dąbrowa Białostocka". Dofinansowanie – 3 788 266,20 zł, całkowita wartość inwestycji – 6 381 947,24 zł.

Dofinansowano ze środków: RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Całkowita wartość inwestycji – 6 381 947,24 zł

Dofinansowanie – 3 788 266,20 zł

Stan istniejący:

Droga powiatowa Nr 1230B od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna – Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka przebiega przez teren dwóch powiatów Augustowskiego i Sokólskiego, a więc również dwóch gmin – Gminy Sztabin i Gminy Dąbrowa Białostocka. Wnioskiem objęto odcinek tej drogi od km 0+000,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1228B Sztabin – Lipsk) do km 3+256,00 (obręb przejazdu kolejowego linii Nr 40 w km 46+137,00 i skrzyżowania z drogą gminną Nr 102835B). W km drogowym  0+924,00 droga przecina się z linią kolejową Nr 40 Sokółka – Suwałki w km 48+539,00. Droga objęta wnioskiem przebiega przez tereny rolnicze oraz zabudowy gospodarcze i siedliskowe. Droga posiada różne rodzaje nawierzchni tj. na początkowym i końcowym odcinku o łącznej długości ok. 1,71 km posiada nawierzchnię bitumiczną wykonaną jeszcze przez 1987 rokiem (odkąd sięgają zapisy w archiwalnej już książce drogi) tj. ma co najmniej 35 lata, natomiast na odcinku ok. 1,56 km posiada nawierzchnię brukowcową z pewnością jeszcze starsze niż nawierzchnie asfaltowe. Oba te odcinki charakteryzuje bardzo zły stan techniczny nawierzchni (liczne wyboje, zadolenia i ubytki), zmienna (nienormatywna) szerokość jezdni, parametry i rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami, brak właściwego odwodnienia z uwagi na zamulone rowy i niedrożne przepusty.

Stan docelowy

Zadanie obejmuje kompleksową rozbudowę drogi powiatowej Nr 1230B na odcinku od km 0+000 do km 3+256 poprzez:

 • wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów tj. likwidacja miejsc niebezpiecznych,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie podbudów,
 • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem aktywnym (znaki D-6 na polu fluorescencyjnym),
 • wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej jezdni,
 • wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań z dr. publicznymi,
 • budowę zjazdów indywidualnych o naw. utwardzonej do granic pasa drogowego,
 • oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych, wykonanie cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych,
 • wykonanie studni chłonnych połączonych z wpustami ściekowymi kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie poboczy gruntowych z mieszanki kruszyw oraz poboczy wzmocnionych kostką betonową o gr. 8cm,
 • wykonanie pobocza utwardzonego,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonanie prac wykończeniowych i towarzyszących tj. umocnienie skarp, rowów i ścieków, ustawienie tablic informacyjnych).

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości: Jastrzębna Majątek, Jastrzębna Pierwsza i innych okolicznych miejscowości oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych. Nowa nawierzchnia wpłynie w dużym stopniu na redukcję hałasu co wpłynie pozytywnie na sąsiadujące obszary chronione NATURA 2000.

Przejdź do treści