Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nazwa zadania: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki". Dofinansowanie – 966 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji – 4 484 950,46 zł.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji – 4 484 950,46  zł

Dofinansowanie – 966 000,00 zł

Stan istniejący

Projekt obejmuje rozbudowę  odcinka drogi powiatowej Nr 1187B  Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki od skrzyżowania z drogą gminą Nr 102655B  do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102656B o nawierzchni nieutwardzonej( żwirowo – gruntową)  dł. 2,031 km pomiędzy miejscowością Mazurki  a miejscowością Topiłówka. Początkowy odcinek drogi długości 400mb wraz z przebudową mostu oraz przebudową odcinka drogi  gminnej Nr 102656B  został przebudowany  w 2015 roku  przy dofinansowaniu z NPPDL. Z kolei  dalszy odcinek posiada już nawierzchnię bitumiczną. Natomiast objęty  zadaniem odcinek  wykonany w latach 60-tych posiada przebieg nienormatywny, nawierzchnię gruntową, żwirową i tłuczniową o zmiennej szerokości. Przez wiele lat remonty i naprawy drogi wykonywano jedynie przez profilowanie, wobec czego nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Nieutwardzona nawierzchnia gruntowo -żwirowa oraz brak normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych  powodują, iż podczas opadów powstają liczne kałuże i zastoiska wodne.

Stan docelowy

Zadanie obejmuje kompleksową rozbudowę  ww. odcinka drogi poprzez wykonanie :

 • wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów tj. likwidacja miejsc niebezpiecznych,
 • robót ziemnych,
 • budowy/przebudowy przepustów pod drogą oraz przepustów pod zjazdami,
 • podbudowy pod drogą i zjazdami o odpowiedniej nośności,
 • jezdni utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 6,0m
 • odcinków chodnika,
 • wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem aktywnym (znaki D-6 na polu fluorescencyjnym),
 • normatywnych wlotów skrzyżowań z innymi drogami,
 • budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni utwardzonej do granic pasa drogowego,
 • oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych i innych elementów niezbędnego odwodnienia,
 • poboczy drogowych z mieszanki kruszyw,
 • oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne),
 • prac wykończeniowych i towarzyszących tj. umocnienie skarp, rowów i ścieków, ustawienie tablic informacyjnych.

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Mazurki , Jabłońskie i innych okolicznych, oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na tym obszarze. W wyniku realizacji zadania cała droga powiatowa 1187B będzie posiadała nawierzchnię utwardzoną (bitumiczną).

Przejdź do treści