Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1201B – budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy pow. Suwalskiego do m. Bryzgiel

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy pow. Suwalskiego do m. Bryzgiel ". Dofinansowanie – 1 905 269,48 zł, całkowita wartość inwestycji – 4 897 769,48 zł.

Dofinansowano ze środków: RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Całkowita wartość inwestycji – 4 897 769,48 zł

Dofinansowanie – 1 905 269,48 zł

Stan istniejący

Pas drogowy drogi powiatowej Nr 1201B, objęty opracowaniem projektowym, zlokalizowany jest na terenie powiatu Augustowskiego gminy Nowinka. Początek trasy zlokalizowany jest przy PPS Młodzieżowym Ośrodku Edukacyjno – Wypoczynkowym „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie w km 0+540,76, natomiast koniec przewidziano w km 5+523,76 w miejscowości Bryzgiel. Obecnie na odcinku objętym opracowaniem niema ścieżki rowerowej a ruch rowerowy i pieszy odbywa się po pasie wspólnym z pojazdami mechanicznymi. Nowoprojektowany ciąg ścieżki rowerowej zlokalizowany jest w pasie drogi powiatowej Nr 1201B oraz w części działek sąsiednich przewidzianych do pozyskania wg. procedury ZRID w celu poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Trasa biegnie po terenie równolegle do drogi powiatowej Nr 1201B. Droga na całym odcinku przebiega po terenie leśnym. Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych.

Stan docelowy

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B Bryzgiel – Macharce poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Gawrych Ruda – Bryzgiel poprzez wykonanie:

  • wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów tj. likwidacja miejsc niebezpiecznych,
  • wykonanie robót ziemnych,
  • wykonanie podbudów,
  • wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej ścieżki rowerowej,
  • budowę zjazdów przez ścieżkę rowerową,
  • oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych,
  • wykonanie obustronnych poboczy gruntowych z mieszanki kruszyw wzdłuż ścieżki rowerowej,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wykonanie prac wykończeniowych i towarzyszących tj. umocnienie skarp, rowów i ścieków, ustawienie tablic informacyjnych).

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa  rowerzystów i pieszych na odcinku objętym opracowaniem poprzez odseparowywanie ruchu rowerowego i pieszego od ruchu pojazdów mechanicznych na jezdni czyli dużej poprawie wzrostu poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu która jest zgodna z nowymi zasadami przyznawania środków zgodnie z nowelą przepisów o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Przejdź do treści