Starostwo Powiatowe w Augustowie

Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa.

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nazwa zadania: „Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny - Pomiany - granica województwa". Dofinansowanie – 710 448,01 zł, całkowita wartość inwestycji – 1 184 080,02 zł.

Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 710 448,01 zł

Całkowita wartość zadania: 1 184 080,02 zł

Stan istniejący:

Remont drogi powiatowej Nr 1194B objętej wnioskiem podzielono na dwa odcinki, zlokalizowane na terenie powiatu Augustowskiego w gminie Bargłów Kościelny. Początek odcinka 1 objętego wnioskiem przyjęto w km 3+900,00, natomiast koniec przyjęto przed miejscowością Pomiany w km 4+000,00. Początek odcinka 2 objętego wnioskiem przyjęto w km 4+660,00, natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1193B w km 6+460,00 w miejscowości Łabętnik. Droga objęta wnioskiem przebiega przez tereny zabudowy gospodarczej i siedliskowej oraz tereny rolnicze. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną wykonaną w 1987 roku (zapisy w archiwalnej już książce drogi) tj. ma już 36 lat. Przez wiele lat nawierzchnia drogi objętej wnioskiem nie była remontowana. Odcinki przewidziane do remontu charakteryzują się bardzo złym stanem technicznym nawierzchni jezdni z licznymi wybojami, zadoleniami i ubytki, które wpływają w dużym stopniu na bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Stan docelowy

Zadanie objęte wnioskiem obejmuje remont drogi powiatowej Nr 1192B na odcinku  od km 3+900,00 do km 4+000,00 oraz na odcinku  od km 4+660,00 do km 6+460,00  tj. łącznie 1,9 km poprzez:

  • wycinki oraz karczowanie krzewów i zagajników tj. likwidacja miejsc niebezpiecznych
  • naw. utwardzonej bitumicznej jezdni
  • oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych
  • poboczy gruntowych z mieszanki kruszyw
  • odtworzenia oznakowania poziomego na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1193B,
  • prac wykończeniowych i towarzyszących tj. ustawienie tablic informacyjnych

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Pomiany i innych okolicznych miejscowości oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych. Nowa nawierzchnia wpłynie w dużym stopniu na redukcję hałasu co wpłynie pozytywnie na sąsiadujące obszary chronionego krajobrazu Pojezierze Rajgrodzkie.

Przejdź do treści