Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B – Rajgrodzka – Jonkajtysa

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Tablica dotyczy zadania pn. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B – Rajgrodzka - Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego” 
Dofinansowanie: 2 572 253,40 zł; Całkowita wartość inwestycji: 5 672 301,45 zł

„Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B – Rajgrodzka – Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie: 2 572 253,40 zł; Całkowita wartość inwestycji: 5 672 301,45 zł

Opis

Stan istniejący

Na odcinku ulicy objętym wnioskiem (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego) występuje nawierzchnia  bitumiczna o zmiennym stanie, przy czym w większości o złym i bardzo złym stanie technicznym, z licznymi spękaniami, łatami i nierównościami. Ponadto znacznym problemem są wystające lub zapadnięte studnie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Na tym odcinku ulica przebiega przez tereny o charakterze handlowym i usługowym oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bezpośrednio przy tym odcinku zlokalizowane są również budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa Nr 2, Urząd Skarbowy, Kaplica Rzymskokatolicka). Ulica posiada przekrój uliczny w krawężnikach, z wydzielonymi obustronnymi chodnikami w większości o bardzo złym stanie technicznym. Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej w złym stanie technicznym.

Stan docelowy

Przewiduje się kompleksową przebudowę przedmiotowego odcinka ulicy wraz z dostosowaniem do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami i obecnym obciążeniem ruchem tj.: długość przebudowywanego odcinka ulicy na długości 902 mb; klasa techniczna i użytkowa: Z, szerokość jezdni – 7 m, obciążenie ruchem – KR2, przebudowa kanalizacja deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie podbudów (pod jezdnią, zatokami parkingowymi, chodnikami / ciągami pieszo-rowerowymi oraz wjazdami), wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej na całej długości odcinka, przebudowa chodników wraz z wyznaczeniem po stronie lewej dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego, a także wykonanie zatoki parkingowej przy SP2, odtworzenie wjazdów i innych elementów pasa drogowego, wykonanie elementów bezpieczeństwa – wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym (znaki D-6 na polu fluorescencyjnym), odnowienie istniejącego oznakowania pionowego, wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego oraz ustawienie barier ochronnych w miejscach niebezpiecznych.

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej Augustowa, oraz rozwój spójnej sieci dróg( ulic) na tym obszarze.

Przejdź do treści