Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo

Nazwa zadania:

Przebudowa odcinka drogi  powiatowej Nr 1234B  Gruszki-Rubcowo-Skieblewo- do dr. Nr 664, dł. odcinka 990mb

Opis:

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1234B  Gruszki-Rubcowo-Skieblewo- do dr. Nr 664, długość odcinka 990mb. Przedmiotowa droga stanowi szkielet układu komunikacyjnego Gmin Płaska oraz Lipsk.

Droga ta łączy bezpośrednio dwie drogi wojewódzkie: Nr 664 Augustów – Lipsk – granica państwa i Nr 672 Przewięź- Płaska – Rudawka (prowadzącej do  rzecznego i pieszo-rowerowego przejścia granicznego  na Kanale Augustowskim w Rudawce).

Cele projektu:

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Gruszki, Rubcowo, Skieblewo  i innych okolicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Płaska i Powiatu Augustowskiego.

Efekty:

– wykonanie nowych nawierzchni jezdni bitumicznej o szer. 5,50 m  z poszerzeniami na łukach do 6,0 m,

– uzupełnienie poboczy żwirowych szer. 1,25m ,

– wykonanie odwodnienia jezdni poprzez przebudowę przepustów i  oczyszczenie rowów przydrożnych,

– wymiana istniejącego i ustawienie nowego oznakowania pionowego,

– ustawienie barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznej skarpy przy przepuście

Harmonogram prac:

Lp. Elementy i rodzaje robót Okres realizacji od-do
(miesiąc i rok)
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, przepusty pod drogą, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz wyrównaniem na poszerzeniach ) październik 2020  – październik 2020
2. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO listopad 2020 – listopad  2020
3. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD
( oznakowanie pionowe, bariery ochronne, tablice informacyjne)
listopad 2020 – listopad  2020
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ( uzupełnienie poboczy, oczyszczenie rowów) listopad  2020 – listopad 2020
5. NAZDZÓR INWESTORSKI październik 2020 – listopad 2020
odcinek drogi Gruszki-Rubcowo-Skieblewo
Przebudowany odcinek drogi Gruszki-Rubcowo-Skieblewo
odcinek drogi Gruszki-Rubcowo-Skieblewo
Przebudowany odcinek drogi Gruszki-Rubcowo-Skieblewo
odcinek drogi Gruszki-Rubcowo-Skieblewo
Przebudowany odcinek drogi Gruszki-Rubcowo-Skieblewo
Przejdź do treści