Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przebudowa odcinka drogi  powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka

Tablica informacyjna
Nazwa zadania:

Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi  powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km

Opis:

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B  Nowinka – Monkinie – Bryzgiel o długości 2,0 km przebiegającego przez  miejscowość Podnowinka.

Przedmiotowa droga stanowią szkielet układu komunikacyjnego północno wschodniej części Gminy Nowinka.

Cele projektu:

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Nowinka, Podnowinka, Ateny, Monkinie, Walne, Bryzgiel i innych okolicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Nowinka i Powiatu Augustowskiego.

Efekty:

  • wykonanie nowych nawierzchni jezdni bitumicznej o szer. 5,50 m na długości 2,0 km,
  • wykonanie chodników (peronów) przy przystankach autobusowych,
  • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem aktywnym (znaki D-6 na polu fluorescencyjnym),
  • uzupełnienie poboczy żwirowych szer. 1,25m,
  • wykonanie odwodnienia jezdni poprzez oczyszczenie rowów przydrożnych,
  • wykonanie przebudowy skrzyżowań,
  • wymiana istniejącego i ustawienie nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego

Harmonogram:

Lp. Elementy i rodzaje robót Okres realizacji od-do
(miesiąc i rok)
1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego maj 2020  – czerwiec 2020
2 Elementy ulic (chodnik/peron przy przystanku autobusowym ) kwiecień 2020  – czerwiec 2020
3 Oznakowanie dróg (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, elementy BRD, tablica informacyjna) maj 2020  – czerwiec 2020
4 Roboty wykończeniowe
(uzupełnienie poboczy, oczyszczenie i  pogłębienie rowów, wycinka krzaków)
maj 2020  – czerwiec 2020
5 NAZDZÓR INWESTORSKI kwiecień 2020  – czerwiec 2020

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka

Przejdź do treści