Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z droga krajową Nr 16

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nazwa zadania: „Przebudowa odcinka drogi  powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z droga krajową Nr 16.”   Dofinansowanie – 1 500 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji – 4 435 226,32 zł.

„Przebudowa odcinka drogi  powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z droga krajową Nr 16.”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie – 1 500 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 4 435 226,32 zł

Opis zadania:

  • Stan istniejący

Przedmiotowa droga stanowi szkielet układu komunikacyjnego północnej części Gminy Bargłów Kościelny oraz częściowo przebiega przez teren Gminy Augustów. Objęty zadaniem odcinek łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 16 w okolicy m. Rutki Nowe oraz z dotychczasowym przebiegiem drogi krajowej Nr 61 w m Bargłów Kościelny, który po wykonaniu obwodnicy Bargłowa Kościelnego stał się droga powiatową.

Zadanie będzie wieńczyło zamknięcie przebudowy całej tej drogi. W 2017 roku zrealizowano  inwestycje obejmujące rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami od km 0+000 do km 2+000 dofinansowanego z budżetu państwa ( tzw. rezerwa subwencji ogólnej), zrealizowanego  w 2020 roku przy dofinansowaniu ze środków FDS  zadania pn. Przebudowa odcinka drogi  powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka-do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000 oraz zrealizowanego w 2021 roku przy dofinasowaniu w ramach RFRD odcinka od km 3+000 do km 5+000.

Nawierzchnia bitumiczna tego odcinka drogi jest w bardzo złym stanie technicznym ( występują liczne spękania, wyboje, zadolenia i ubytki) Istniejąca na tym odcinku nawierzchnia została wykonana w 1993 roku, wobec czego ma blisko 30 lat i  wymagana jest jej przebudowa. Ponadto szerokość nawierzchni obecnie wynosi 3,5- 4,0 m wobec czego nie odpowiada aktualnym normom . Na przebudowywanym odcinku brak jest właściwego odwodnienia z uwagi na zawyżone pobocza oraz zamulone i porośnięte roślinnością rowy.

  • Stan docelowy

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 16 poprzez wykonanie: nowych nawierzchni jezdni bitumicznej o szer. 5,50 m na długości 3,47 km, odcinka chodnika, zatoki przy przystanku autobusowym, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem aktywnym (znaki D-6 na polu fluorescencyjnym), uzupełnienia poboczy żwirowych szer. 1,25m, odwodnienia jezdni poprzez oczyszczenie rowów przydrożnych, przebudowy skrzyżowań, wymiany istniejącego i ustawienie nowego oznakowania pionowego, ustawienie barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznego  łuku.

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Kamionka Stara, Kamionka  Nowa, Lipówka, Rutki Nowe  i innych okolicznych, oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na tym obszarze. Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Bargłów Kościelny, Nowiny Bargłowskie, Stara Kamionka  i innych okolicznych, oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na tym obszarze.

 

Przejdź do treści