Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przebudowa  drogi  powiatowej Bryzgiel – Macharce oraz drogi  Nowinka – Monkinie – Bryzgiel

Tablica infirmacyjna o treści: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Przebudowa  drogi  powiatowej Nr 1201B  od dr Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce na odcinku Płociczno – Bryzgiel oraz drogi  powiatowej Nr  1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel, Dofinansowanie – 3 604 861,69 zł, w tym: RFRD – 2 604 861,69 zł, RFIL – 1 000 000,00 zł, Całkowita wartość inwestycji – 5 258 578,98 zł

Nazwa zadania:

Przebudowa  drogi  powiatowej Nr 1201B  od dr Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce na odcinku Płociczno – Bryzgiel oraz drogi  powiatowej Nr  1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji – 5 258 578,98 zł

Dofinansowanie – 3 604 861,69 zł, z czego: RFRD – 2 604 861,69 zł, RFIL – 1 000 000,00 zł

Opis:

Zadanie obejmuje przebudowę odcinków dróg powiatowych: Nr 1201B  od dr Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce na odcinku Płociczno – Bryzgiel o długości 6,9 km oraz  Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel o długości 5,3 km. Łączna długość objętych przebudową dróg wynosi 12,2 km. Przedmiotowe drogi stanowią szkielet układu komunikacyjnego północno wschodniej części Gminy Nowinka.

Stan istniejący:

Nawierzchnia bitumiczna  jest w bardzo złym stanie technicznym (występują liczne wyboje, wyłuszczenia,  zadolenia i ubytki) Istniejące na tych odcinkach nawierzchnie zostały w większości wykonane przed 1987 rokiem, wobec czego mają ponad 30 lat i  wymagana jest ich przebudowa. Ponadto szerokość nawierzchni na „odcinku leśnym” pomiędzy m. Płociczno a m. Bryzgiel  obecnie wynosi około 4,5 – 5,0 m wobec czego nie odpowiada aktualnym normom. Na przebudowywanych odcinkach brak jest właściwego odwodnienia z uwagi na zawyżone pobocza oraz zamulone i porośnięte roślinnością rowy. Obecnie drogi nie posiadają chodników ani ścieżek rowerowych.

Zakres rzeczowy zadania:

  • wykonanie nowych nawierzchni jezdni bitumicznej na łącznej długości 12,4 km, w tym na odcinku długości 5,53 km z wymaganymi poszerzeniami do szerokości 5,50 m /6,0 m,
  • wykonanie jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego przez m. Bryzgiel oraz Gawrych Rududa   łącznej długości  1,88 km – jako I Etap zamierzenia polegającego na budowie ścieżki rowerowej łączącej m. Płociczno z m. Bryzgiel
  • wykonanie peronów przy przystankach autobusowych,
  • wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych wraz z ich oznakowaniem aktywnym (znaki D-6 na polu fluorescencyjnym),
  • uzupełnienie poboczy żwirowych,
  • wykonanie odwodnienia jezdni poprzez pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych,
  • wykonanie przebudowy skrzyżowań – 3 szt.,
  • wymiana istniejącego i ustawienie nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego.

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości  Bryzgiel, Gawrych Ruda, Płociczno, Ateny, Monkinie,  Walne  i innych okolicznych, oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na tym obszarze.

Przejdź do treści