Starostwo Powiatowe w Augustowie

Opisy usług i wnioski do pobrania

Wydział Architektury i Budownictwa

Karty usług Zakres Pliki do pobrania
AB-1 Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę /rozbiórkę WNIOSEK o pozwolenie na budowę (PB-1)
WNIOSEK o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
klauzula informacyjna
AB-2 Przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)
OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
klauzula informacyjna
Inne
Druki wniosków i zgłoszeń do pobrania Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)
Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)

Wydział Geodezji i Kartografii

 

Karty usług Zakres Pliki do pobrania
GK-1 Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych
GK-2 Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

GK-3 Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów
GK-4 Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
GK-5 Wydawanie wyrysów i wypisów operatu ewidencji gruntów i budynków
GK-6 Udostępnianie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej
GK-7 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK-8 Uzgadnianie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu
GK-9 Oddanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
GK-10 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości nie wykorzystanych na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu

Wydział Komunikacji i Transportu

Karty usług Zakres Pliki do pobrania
KT-1 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – krajowe prawo jazdy Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy
Oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy
Zgoda rodzica na rozpoczęcie kursu przez osobę niepełnoletnią
Klauzula informacyjna-RODO
KT-2 Rejestracja pojazdu Wniosek o rejestrację
Wniosek o wpis wykreślenie adnotacji
Podanie o wtórnik tablicy, dowodu, karty, nalepki, znaku
Podanie o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca
Klauzula informacyjna RODO
KT-3 Wyrejestrowanie pojazdu Oświadczenie zbycia pojazdu
Klauzula informacyjna RODO
KT-4 Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne Wniosek zaświadczenie na potrzeby własne
Wykaz pojazdów
Klauzula informacyjna RODO
KT-5 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
Oświadczenie o bazie eksploatacyjnej
Oświadczenie dotyczące niekaralności
Oświadczenie zarządzającego transportem
Oświadczenie o kierowcach
Wykaz pojazdów
Klauzula informacyjna RODO
KT-6 Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanymlub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Klauzula informacyjna RODO

Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu Powiatu Augustowskiego

Wydział Oświaty Kultury i Sportu

Karty usług Zakres Wnioski do pobrania
OKiS-1 Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego
OKiS-2 Wpis do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarcze
OKiS-3 Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego
Inne Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu augustowskiego pobierz wniosek

Wydział Organizacyjno-Prawny

Karty usług Zakres Pliki do pobrania
OP Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich pobierz wniosek

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Karty usług Zakres Pliki do pobrania
OS-1 Wydawanie karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego  pobierz wniosek
OS-2 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
OS-3 Wydanie pozwolenia wodnoprawnego wycofane
OS-4 Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
OS-5 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne
OS-6 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
OS-7 Zezwolenie na transport odpadówwycofane
OS-8 Zezwolenie na zbierania odpadów
OS-9 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna pobierz druk
OS-10 Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy pobierz wniosek
OS-11 Rejestracja zwierząt egzotycznych, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków – wycofane pobierz wniosek
OS-12 Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – wycofane
OS-13 Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. pobierz wniosek
GP-1 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych
GP-2 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej
GP-3 Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
GP-4 Zgłoszenie projektu robót geologicznych
GP-5 Przekazanie dokumentacji geologicznej innej
GP-6 Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
GP-7 Przenoszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Wszystkie obowiązujące wzory kart usług są również udostępniane w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29, pokój nr 1 oraz w poszczególnych wydziałach Starostwa odpowiedzialnych za realizację danej usługi.

Przejdź do treści