Starostwo Powiatowe w Augustowie

Geoportal Powiatu Augustowskiego

Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Augustowskiego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Geoportalu Powiatu Augustowskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.2022.528 z późn. zm.), w związku z art. 7d pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2021.1990 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz.U.2021.214), art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2021.2070 z późn. zm.) oraz § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2021.820)

Starosta Augustowski zarządza, co następuje:

§1. W systemie teleinformatycznym Starostwa Powiatowego w Augustowie wdraża się Geoportal Powiatu Augustowskiego służący prezentacji treści zasobu geodezyjno – kartograficznego z terenu powiatu augustowskiego oraz świadczenia powiązanych z nim
e-usług na rzecz ludności. Niniejszy geoportal dostępny jest pod adresem augustowski.geoportal2.pl.

§2. Geoportal umożliwia dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych oraz do części baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonych przez Starostę Augustowskiego poprzez następujące moduły:

 1. Udostępniane w trybie publicznym – „Geoportal – tryb publiczny”.
 2. Udostępnianie w trybie publicznym, z wymogiem rejestracji:
  1. udostępnianie materiałów zasobu geodezyjno – kartograficznego (odpłatne),
  2. wnioski na naradę koordynacyjną (odpłatne).
 3. Moduły udostępniane w trybie chronionym:
  1. „Geoportal – tryb chroniony” (przeznaczony dla organów administracji publicznej),
  2. Dane opisowe EGiB (przeznaczony dla organów administracji publicznej),
  3. Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych,
  4. Zapytania komornicze,
  5. Dane rejestru cen nieruchomości RCN,
  6. Internetowe narady koordynacyjne.

§3. Uzyskanie dostępu do modułów, o których mowa w §2 wymaga:

 1. do modułów udostępnianych w trybie publicznym:
  1. zapoznania się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Geoportal Powiatu Augustowskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. zapoznania się z ogólną charakterystyką materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianych map i baz danych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. do modułów udostępnianych w trybie publicznym, z wymogiem rejestracji:
  1. zapoznania się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Geoportal Powiatu Augustowskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. zapoznania się z ogólną charakterystyką materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianych map i baz danych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
  3. dokonania rejestracji.
 3. do modułów udostępnianych w trybie chronionym:
  1. zapoznania się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez serwis Geoportal Powiatu Augustowskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. zapoznania się z ogólną charakterystyką materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianych map i baz danych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. złożenia odpowiedniego wniosku, którego wzór stanowią załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia,

§4. Przyznanie uprawnień dostępowych do modułów, o których mowa w § 2 pkt 3, w trybie chronionym (niepublicznym), dokonywane jest przez upoważnionego przez Starostę Augustowskiego administratora geoportalu i polega na nadaniu każdemu użytkownikowi unikalnego identyfikatora (loginu) i hasła. Administrator geoportalu konfiguruje także zakres dostępu do danych oraz możliwości wykonania określonych operacji w ramach udostępnionych modułów.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii, a nadzór w zakresie funkcjonowania systemu, informatykom Starostwa.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Augustowski
Jarosław Szlaszyński

Załączniki:

Przejdź do treści