Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozbudowa ulicy powiatowej nr 2540B – Rajgrodzka w Augustowie ciąg pieszo-rowerowy

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Tablica dotyczy zadania pn. „Rozbudowa ulicy powiatowej nr 2540B – Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego.” Dofinansowanie – 2.538.771,41 zł,  W tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.000.000,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 211.446,00 zł, Rezerwa subwencji ogólnej – 327.325,41 zł Całkowita wartość inwestycji – 5.184.109,59 zł

Nazwa zadania

Rozbudowa ulicy powiatowej nr 2540B – Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rezerwy subwencji ogólnej

Całkowita wartość inwestycji – 5.184.109,59 zł

Dofinansowanie – 2.538.771,41 zł, 

z czego: RFRD – 2.000.000,00 zł, RFIL – 211.446,00 zł, Rezerwa subwencji ogólnej – 327.325,41 zł

Opis:

Zadanie obejmuje rozbudowę ulicy powiatowej nr 2540B – Rajgrodzka  w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego – długości ok. 2,5 km. Ulica Rajgrodzka w Augustowie stanowi główny ciąg komunikacyjny zachodniej części miasta i dojazd do centrum Augustowa z kierunku Raczek.

Stan istniejący:

Ulica na odcinku objętym zadaniem nie jest ujęta w krawężniki, nie posiada chodników ani wydzielonych ścieżek (pasów) rowerowych. Na tym odcinku ulica przebiega przez tereny bardzo szybko rozwijającego się osiedla mieszkaniowego oraz prowadzi do zakładów produkcyjnych i przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest łącznie ponad 1 300 osób, a także innych punktów usługowych i handlowych w tym pensjonatów i hoteli. Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych do przydrożnych rowów częściowo zarośniętych i zamulonych.

Zakres rzeczowy zadania:

  • wycinki i karczowanie drzew
  • wzmocnienie słabego podłoża (wymiany gruntów, geotkaniny separacyjno-wzmacniające)
  • roboty ziemne
  • przebudowa i budowa systemów odwodnienia (przepusty, rowy kryte, kanały)
  • wykonanie podbudów z mieszanki kruszywa łamanego 50% gr 20 cm.
  • budowa jednostronnego dwukierunkowego ciągu – pieszo rowerowego szer.3,0 m o nawierzchni bitumicznej wykonanej w dwóch warstwach 5+3 cm.
  • wykonanie skrzyżowań i wjazdów na przyległe posesje
  • budowa dedykowanego oświetlenia ulicznego,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz  elementów bezpieczeństwa np. 3 szt. wyniesionych przejść dla pieszych  z przejazdami dla rowerów, barierki ochronne

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów korzystających z przedmiotowego odcinka ulicy – mieszkańców dzielnicy Ślepsk oraz pracowników zlokalizowanych w tej dzielnicy licznych zakładów produkcyjnych oraz punktów handlowych i usługowych.

 

Przejdź do treści