Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

 

Projekt zintegrowany „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

Projekt jest realizowany od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu, poddziałanie 3.2.1. Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i poddziałanie 3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Liderem tego projektu o wartości ponad 30 mln zł jest Miasto Suwałki, natomiast partnerami: Powiat Augustowski, Suwalski, Sejneński, Moniecki, Grajewski oraz Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji dorosłych mieszkańców subregionu suwalskiego poprzez ich udział w kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Dofinansowanie umożliwi podniesienie lub nabycie kompetencji, w ramach różnych form edukacji 544 osobom mieszkającym na terenie Powiatu Augustowskiego. Można będzie skorzystać z dofinansowania w wysokości 90% kosztów studiów podyplomowych, szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe lub umiejętności posługiwania się językami obcymi, a także kursów kompetencji ogólnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. 10% kosztów szkolenia uczestnicy projektu pokryją ze środków własnych. Dofinansowane będą usługi szkoleniowe oferowane przez profesjonalne firmy certyfikowane w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).

Bon na szkolenie będą mogły otrzymać osoby pełnoletnie zarówno pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia. Zgodnie z założeniami poddziałania 3.2.1  priorytetowo będą traktowane osoby, które ukończyły 50 rok życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, które mają najwyżej wykształcenie średnie.

Wartość projektu dla Powiatu Augustowskiego wynosi łącznie 6 208 861,00 zł.

Dofinansowanie: UE – 85 %; budżet państwa – 5 %.

Informacje na temat projektu i zgłoszenia udziału na stronie: http://www.bonnaszkolenie.pl/.

Przejdź do treści