Starostwo Powiatowe w Augustowie

Poznajmy się

Projekt „Poznajmy się”.

Herb Powiatu Augustowskiego Poznajmy się – spotkanie młodzieży polskiej

i białoruskiej na szlakach

Puszczy i Kanału Augustowskiego

Flaga UE logo Niemen
Powiat Augustowski
Dofinansowane
ze środków Unii Europejskiej
Pod patronatem Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
 
Rozwój obszarów przygranicznych w strefie Kanału Augustowskiego
według młodzieży z Augustowa i Sopoćkiń

Zarząd Powiatu w Augustowie realizował ze środków Wspólnoty Europejskiej (Narodowy Program dla Polski, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, edycja 2003) projekt „Poznajmy się – spotkanie młodzieży polskiej i białoruskiej na szlakach Puszczy i Kanału Augustowskiego”.
Zaczęło się od pomysłu, aby zintegrować i zaktywizować młodzież polską i białoruską. Mimo niewielkich odległości pomiędzy miejscowościami Polski i Białorusi, mieszkańcy obu tych regionów nie znają się nawzajem. Nie ma wspólnych spotkań, wymiany kulturalnej czy inicjatyw edukacyjnych. Młodzież nie ma kontaktu ze swoimi rówieśnikami z obszaru przygranicznego położonego po drugiej strony granicy.
Pomysłodawcy mieli nadzieję, że realizacja projektu pozwoli na zmianę istniejącej sytuacji – granica nie będzie dzielić, a łączyć. Dzięki temu nastąpi zintegrowanie środowisk lokalnych na terenie Euroregionu Niemen i zostaną nawiązane trwałe kontrakty pomiędzy młodzieżą ponadgimnazjalną z Augustowa i Sopoćkiń.
Elementami łączącymi obszary przygraniczne Polski i Białorusi są Puszcza Augustowska i Kanał Augustowski. Stąd też idea była taka, aby młodzież poznawała się nawzajem poszerzając wiedzę o walorach kulturowych i przyrodniczych regionu przygranicznego – Puszczy i Kanału Augustowskiego.
Jednym z działań projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulturowo – przyrodniczych dla młodzieży z Polski i Białorusi. Warsztaty odbyły się w dniach 20 – 24 czerwca 2005 roku.
Do udziału w warsztatach została zaproszona 30 – osobowa grupa młodzieży z augustowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 30 – osobowa grupa młodzieży ze szkoły w Sopoćkiniach na Białorusi.

Grupa młodzieży z augustowskich szkół ponadgimnazjalnych
Grupa młodzieży z augustowskich
szkół ponadgimnazjalnych

Grupa młodzieży ze szkoły w Sopoćkiniach na Białorusi
Grupa młodzieży ze szkoły
w Sopoćkiniach na Białorusi

   
Warsztaty rozpoczęły się w Sopoćkiniach. Młodzi Polacy i Białorusini mogli poznać dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze na szlakach Puszczy i Kanału Augustowskiego białoruskiej części przygranicza. Młodzież była m.in. na remontowanych śluzach w Dąbrówce i Niemnowie, zwiedziła Sopoćkinie i Grodno.

Młodzież na remontowanej śluzie w Niemnowie
Młodzież na remontowanej śluzie
w Niemnowie

  
Następnie wszyscy uczestnicy przyjechali do Augustowa, aby poznać zabytki kulturowe i przyrodę polskiej części Puszczy i Kanału Augustowskiego. Młodzi ludzie odwiedzili m.in. Sanktuarium w Studzienicznej i Muzeum Kanału Augustowskiego w Augustowie, byli na śluzach w Przewięzi, Mikaszówce, Kurzyńcu, elektrowni wodnej w Rygoli, gospodarstwie agroturystycznym w Płaskiej. Grupa płynęła również kajakami szlakiem Kanału Augustowskiego.

Zwiedzanie Muzeum Kanału Augustowskiego w Augustowie

Zwiedzanie Muzeum Kanału Augustowskiego w Augustowie

Zwiedzanie Muzeum Kanału Augustowskiego w Augustowie
   

Zwiedzanie śluzy granicznej w Kurzyńcu
Zwiedzanie śluzy granicznej w Kurzyńcu

Spływ kajakami szlakiem kanału Augustowskiego (1)
Spływ kajakami szlakiem
kanału Augustowskiego (1)

Spływ kajakami szlakiem Kanału Augustowskiego (2)
Spływ kajakami szlakiem
Kanału Augustowskiego (2)

Spływ kajakami szlakiem Kanału Augustowskiego (3)
Spływ kajakami szlakiem
Kanału Augustowskiego (3)

 
 

Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie nie tylko poznać dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze terenów przygranicznych, ale również zastanowić się nad szansami rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym, biorąc pod uwagę odbudowę i otwarcie dla turystyki białoruskiej części Kanału Augustowskiego.
Młodzi ludzie mieli odpowiedzieć na pytania dotyczące przyszłości tego obszaru:
• Jak młodzi ludzi zamieszkujący strefę Kanału Augustowskiego – po stronie polskiej Powiat Augustowski i po stronie białoruskiej Region Grodzieński – widzą możliwości rozwoju obszarów przygranicznych?
• Czy odbudowa i otwarcie dla turystyki białoruskiej części Kanału Augustowskiego jest atutem w rozwoju tego regionu?
• Jakie należy podjąć działania, aby zachęcić turystów do wypoczynku na szlakach Puszczy i Kanału Augustowskiego?

Zajęcia w plenerze
Zajęcia w plenerze

Praca grupowa
Praca grupowa

 
Efektem pracy młodzieży jest opracowana koncepcja rozwoju terenów przygranicznych w strefie Kanału Augustowskiego.
Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że turystyka jest ogromną szansą w rozwoju polsko – białoruskiego obszaru przygranicznego. Odbudowa i otwarcie dla turystyki białoruskiej części Kanału Augustowskiego sprawi, że wzrośnie zainteresowanie tym regionem wśród turystów krajowych i zagranicznych. Prestiż obiektu podniesie umieszczenie Kanału Augustowskiego na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO – wśród największych zabytków świata.
Zdaniem młodzieży, podstawowym warunkiem rozwoju turystyki jest zagospodarowanie turystyczne strefy Kanału Augustowskiego po obu stronach granicy. Po stronie polskiej działania te będą dotyczyły rozbudowy istniejącej infrastruktury turystycznej i podnoszenia jakości oferowanych usług. Natomiast na terenie Białorusi konieczna jest budowa obiektów turystycznych – noclegowych, gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu sportowego, centrów informacji turystycznej oraz wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych. Bardzo ważne jest organizowanie szkoleń i praktyk dla osób pracujących w branży turystycznej lub zamierzających rozpocząć taką działalność. Kolejnym, równie ważnym warunkiem rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym jest szeroko rozumiana promocja. Młodzież podkreślała, że niezbędne jest wydanie przewodnika prezentującego Kanał Augustowski oraz jego okolice po polskiej i białoruskiej stronie granicy, założenie i aktualizowanie strony internetowej o Kanale, informacja na targach i w biurach turystycznych.
Jako najważniejszą formę wypoczynku na wodach Kanału Augustowskiego, młodzież wymieniała transgraniczne spływy kajakowe. Jest to sprawdzony pomysł na wypoczynek – spływy organizowane są już od kilku lat w różnych porach roku, a zainteresowanie nimi jest coraz większe.
Według uczestników warsztatów, strefa Kanału Augustowskiego jest doskonałym miejscem organizacji zawodów w oparciu o walory naturalne tego obszaru. Jako przykłady wymieniano zawody w kajakarstwie, wędkarstwie, żeglarstwie czy łyżwiarstwie szybkim. To również wymarzone miejsce wypoczynku dla osób uczestniczących w warsztatów ekologicznych i kulturowych, obozach, koloniach, wyprawach i zlotach. Turystom odwiedzającym ten region młodzież chciałaby zaproponować loty balonem nad Kanałem Augustowskim, sieć restauracji oferujących dania kuchni regionalnej czy udział w festynach ludowych. Działania te z pewnością uatrakcyjnią pobyt odpoczywającym na pograniczu polsko – białoruskim.
Wśród działań promujących region Kanału Augustowskiego wymieniano wybory Miss Kanału Augustowskiego czy wytworzenie „makaronu” łączącego Polskę i Białoruś, który zostanie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.
Poznanie historii Kanału Augustowskiego poprzez włączenie tego tematu do programów nauczania, utworzenie stowarzyszenia szkół okolic Kanału, wspólne spływy kajakowe, wydawanie gazety, zawody sportowe, olimpiady językowe, organizacja letniej szkoły języka polskiego – wszystkie te działania zaktywizują i zintegrują środowiska lokalne zamieszkujące po obu stronach granicy.
Spotkanie młodzieży
 

Młodzież proponowała także spływy kajakowe trasą od Wisły do Niemna, rajdy rowerowe, zjazdy motocykli na szlakach pogranicza oraz organizację kolejnych wspólnych projektów.
W swoich prezentacjach młodzież podkreślała, że dla rozwoju obszaru transgranicznego bardzo ważne są bezpośrednie kontakty pomiędzy mieszkańcami Augustowa i Sopoćkiń.
Wypracowane przez młodzież propozycje, zostały zamieszczone w albumie „Kanał Augustowski – wspólne dziedzictwo i przyszłość” wydanym również w ramach realizacji projektu.

 

 

Przejdź do treści