Starostwo Powiatowe w Augustowie

Powrót na rynek pracy

Projekt „Powrót na rynek pracy”.

Powrót na rynek pracy

 

Cel realizacji:
Cel strategiczny:
Zwiększenie zdolności do bycia zatrudnionym przez osoby bezrobotne w powiecie augustowskim.
Cele operacyjne projektu:
1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych w dziedzinach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy.
2. Nabycie umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy i samopromocji.
3. Zdobycie doświadczenia zawodowego i uaktualnienie posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności poprzez podjęcie okresowego zatrudnienia i samozatrudnienia.

Opis Projektu:
Projekt został skierowany do osób długotrwale bezrobotnych. Głównym problemem przedmiotowej grupy docelowej jest sukcesywne ograniczanie aktywności zawodowej. Wydłużający się okres pozostawania poza rynkiem pracy pogłębia bierność zawodową. Osoby takie charakteryzują się niską samooceną, brakiem poczucia własnej wartości, niechęcią do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy własnej złej sytuacji ekonomicznej i często pogarszającą się sytuacją rodzinną. Dlatego też należy podejmować zdecydowane działania ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych tej grupy osób, zgodnie z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy, podnoszenie umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz umożliwianie podjęcia chociaż tymczasowego okresowego zatrudnienia (zatrudnienie subsydiowane) i samozatrudnienia w celu zwiększenia szans na wydostanie się z bezrobocia długoterminowego. Grupę docelową przedsięwzięcia (69 osób) stanowiły (zgodnie z wytycznymi dokumentów konkursowych) osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. W celu osiągnięcia zamierzonych celów operacyjnych i celu strategicznego przewidziano realizację następujących działań skierowanych do grupy docelowej projektu:
– poradnictwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– szkolenia zawodowe i ogólne
– subsydiowanie zatrudnienia,
– przygotowanie zawodowe
– przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Powyższe działania były uzupełnione poprzez przedsięwzięcia typu selekcja i rekrutacja beneficjentów projektu, promocja całego przedsięwzięcia na poziomie lokalnym oraz monitoring działań projektu.
Projekt zakładał, więc realizację bardzo różnych instrumentów, które można było dopasować do preferencji praktycznie każdego beneficjenta z grupy docelowej. Zakładano możliwość objęcia tej samej osoby kilkoma działaniami.

Uzasadnienie dlaczego wybrana dobra praktyka warta jest upowszechnienia:
Działania przewidziane w projekcie miały charakter kompleksowy. Beneficjenci projektu skorzystali nie tylko ze szkoleń, czy też subsydiowanego zatrudnienia i samozatrudnienia, ale także z usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, które wpłynęły pozytywnie na zmianę pasywnych postaw, pobudziły aktywność zawodową i odbudowały samoakceptację większości z uczestników, co m.in. wynikało z wypełnionych przez nich ankiet pod koniec realizacji projektu. Na uwagę zasługuje wysoka efektywność ogólna projektu a jeszcze wyższa w przypadku działań nastawionych na przedsiębiorczość.

Przejdź do treści